ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား အေရးႀကီးပါသည္ (၂)

ကုန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ ထုတ္ 7Day News ဂ်ာနယ္အတြဲ (၁၄)၊ အမွတ္(၄၄)မွာ ယခုေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပင္ ေဆာင္း ပါးတစ္ပုဒ္ ေရးဖူးပါသည္။ ၂၀၁၅ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ မဖြဲ႕စည္းရေသးမီ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလတြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ အၿပီးေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိစဥ္က မျပင္ဆင္ရေသးေသာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒအရ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားထဲမွ ဆႏၵျပဳသူကိုဆယ္အိမ္မွဴး အခ်င္းခ်င္း မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသည္။ မိမိတို႔ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုအတြက္ စာရိတၱေကာင္း၍ အရည္အခ်င္းရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေကာင္းရရန္ အဓိကက်ေတာ့ ဆယ္အိမ္မွဴး အေရြးမမွားဖို႔ လိုပါသည္။ သို႔အတြက္ဆယ္အိမ္စုမွဴး ေရြးစဥ္ကတည္းက မိမိတို႔ဆယ္အိမ္စုအတြင္း အရည္အခ်င္းလည္းရွိ၊ ကိုယ္က်င့္တရားလည္းေကာင္းသူမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ယင္း‘ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား အေရးႀကီးပါသည္’ ေဆာင္းပါးျဖင့္ သတိေပးေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ခါ သမၼတ႐ံုး၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ရပ္ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ၂၀၁၈ ဧၿပီ တြင္ အၿပီး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရ မည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရ သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္မူ ဒီဇင္ဘာတြင္ အၿပီးေရြးခ်ယ္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အသီး သီးက ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္ (စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္ ၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာ ၁၁ ရက္)။ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တတိယ အႀကိမ္ ျပင္ဆင္၍ အသစ္ျပ႒ာန္း လိုက္ေသာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ဥပေဒအရ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား၏ သက္တမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သက္တမ္း ႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္ဟု ဆိုထား သျဖင့္ ယခု ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရပ္ ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ားကေတာ့ ၂၀၁၈ ဧၿပီ အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အသစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရေပေတာ့မည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ေရြးပြဲမွာ ဆယ္အိမ္စုတစ္ စုတြင္မွ ဆယ္အိမ္မွဴးတစ္ဦး တည္းကသာ မဲေပးခြင့္ ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ယခု တတိယအႀကိမ္ ျပင္ ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒအရ အိမ္ ေထာင္စုတစ္စုခ်င္းက မဲေပးခြင့္ ရွိလာသျဖင့္ ယခင္ထက္စာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ပိုဆန္လာသည္ဟု ဆို ႏုိင္သည္။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားလို ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာကို ငါး ႏွစ္တာ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအား (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ႏိုင္ငံ သားတိုင္းက မဲေပးေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိ လွ်င္ ပိုေကာင္းမည္ဟု ထင္ျမင္မိ ၏။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒအရ ရလာသည့္ အခြင့္အလမ္းအတြင္း မွ ငါးႏွစ္တာအတြက္ (ယခုတစ္ ႀကိမ္ကေတာ့ သမၼတ၏ လက္ က်န္သက္တမ္းအတြင္းဟု ထင္ သည္။) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေကာင္း တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အိမ္ ေထာင္စုတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

ယခု ဥပေဒအရ ေရြးခ်ယ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပ ရလွ်င္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ဦးစြာ ရပ္မိရပ္ဖငါးဦး ပါသည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ စည္းရမည္။ ထုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ က ႀကီးၾကပ္၍ ဆယ္အိမ္စု အလိုက္ တစ္အိမ္ေထာင္တြင္ (၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူတစ္ဦးစီက ဆႏၵမဲေပး၍ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ထုိဆယ္အိမ္မွဴး မ်ားထဲမွ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ရာအိမ္မွဴးတစ္ဦးကို ထုိရာအိမ္စု အတြင္းရွိ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ တစ္ဦးစီက ဆႏၵမဲေပး၍ ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္။ ရာအိမ္မွဴးတစ္ဦးပဲရွိလွ်င္ ထုိရာ အိမ္မွဴးကိုပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ ရာအိမ္မွဴး တစ္ဦးထက္ပိုရွိလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးအျဖစ္ ဆႏၵျပဳသူ စာရင္းျပဳစု ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္းမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ရပ္ကြက္ တစ္ခုလံုးရွိ အိမ္ေထာင္စုတိုင္းမွ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ အိမ္ေထာင္စု ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီက လွ်ဳိ႕ ဝွက္ဆႏၵမဲေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယခုျပင္ဆင္လိုက္ ေသာ ဥပေဒအရလည္း မိမိတို႔ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအတြက္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေကာင္းတစ္ဦး ေရြး ခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အေျခခံက်ေသာ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား အေရးႀကီးေန ျပန္ပါသည္။ မိမိတို႔ ဆယ္အိမ္စု အတြင္း မည္သူက ကိုယ္က်င့္ တရားေကာင္းသည္။ မည္သူက ပရဟိတစိတ္ရွိသည္။ မည္သူက ေတာ့ ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္း၊ မည္သူကေတာ့ ကိုယ့္စီးပြားေရး ကလြဲၿပီး ဘာမွ်စိတ္မဝင္စားဆုိ သည္ကို ထိုဆယ္အိမ္စုအတြင္းက လူေတြက အတြင္းသိ၊ အစင္းသိ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆယ္အိမ္မွဴး ေရြးစဥ္ကတည္းက လူေျဖာင့္၊ လူ ေတာ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ဖို႔လို သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဥပေဒအရ ဆယ္အိမ္မွဴးထဲကမွ ရာအိမ္မွဴး ေရြးရမွာျဖစ္သည္။ ရာအိမ္မွဴးထဲ ကမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးရမွာျဖစ္ သည္။ မူလကတည္းက ဆယ္ အိမ္မွဴးေကာင္းေတြခ်ည္း ေဒါင္ ေဒါင္ျမည္ ေရြးခ်ယ္ထားလွ်င္ ထုိ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားထဲမွ ျဖစ္လာ မည့္ ရာအိမ္မွဴး၊ အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားသည္လည္း ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ကြၽန္ေတာ္ ဘာေၾကာင့္ ဒါ ကို အေလးအနက္ထားေျပာရ သလဲဆိုေတာ့ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ရပ္ကြက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးေရြးပြဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္ တိုင္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါခဲ့ သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ ထက္ ပထမဆံုးေသာ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးပြဲတုန္းက ဆယ္အိမ္မွဴးကအစ ကိုယ့္လူျဖစ္ ေရးအတြက္ ျပည္သူကို က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိမေပးဘဲ သည္ေန႔လို ေရြးမယ္ဆိုလွ်င္ မတိုင္ခင္ညက်မွ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ အသိေပးတာမ်ဳိး လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ စာေရးၿပီး ကန္႔ ကြက္ခဲ့ဖူး၏။ သို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ ႀကီးၾကပ္ခြင့္ရသည့္ အလွည့္တြင္ သည္လိုမျဖစ္ရေအာင္ ဆယ္အိမ္ မွဴးေရြးမည့္ ရက္ကုိ သူ႔ဆယ္အိမ္ စုအလိုက္ ႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္ၿပီး ဖိတ္စာပို႔ထားသည္။ တစ္ရပ္ ကြက္လံုးကို တစ္ေန႔တည္း၊ တစ္ ေနရာတည္းမလုပ္ဘဲ ဆယ္အိမ္ တစ္စုကို တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေန႔ လံုးမွ ဆယ္ေနရာသာ ႏိုင္ႏုိင္နင္း နင္းရွိေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ေျခ ၁,၂၀၀ ေလာက္ရွိသျဖင့္ ဆယ္ အိမ္မွဴးေရြးတာတင္ ၁၀ ရက္ ေက်ာ္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ လုပ္ခဲ့ရ သည္။

ေျပာခ်င္သည္မွာ အိမ္ ေထာင္စုတစ္ခုခ်င္းကို ဆယ္အိမ္ မွဴးေရြးမည့္ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္ကို ႏွစ္ရက္ႀကိဳတင္၍ ဖိတ္စာပို႔ထား သည့္တိုင္ တကယ္ေရြးသည့္ေန႔ မွာ ေရာက္မလာ၍ လိုက္လိုက္ ေခၚရ၏။ လာသည့္သူအမ်ားစုက် ေတာ့လည္း ဥပေဒအရ (၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္သည့္တိုင္ ေက်ာင္း တက္ေနဆဲ ေက်ာင္းသားတို႔၊ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္စုထဲမွာေတာင္ ဘာဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ မခ်ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ လူႀကီးမရွိလို႔ဆိုၿပီး ၆တန္း၊ ၇ တန္းေလာက္ ကေလးကို လူတစ္ ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ အေဖာ္ ထည့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သည္ထက္ ပိုဆိုးသည္မွာကေလး အရြယ္ေတာင္ လိုက္မလာဘဲ အမ်ားဆႏၵပဲဟု လူႀကံဳႏွင့္ ပါးစပ္ မဲ ထည့္လိုက္သူမ်ားပင္ ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕ဆယ္အိမ္စုေတြမွာ ဥပ ဒ အရ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားေရြးဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္လို႔ ေနာက္တစ္ ႀကိမ္ ထပ္ခ်ိန္းရသည့္ ေနရာမ်ား လည္းရွိသည္။ ဆယ္အိမ္မွဴးေရြး သည့္ ေနရာမွာ အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိဖို႔ ေနေန သာသာ၊ မင္းလုပ္ ငါလုပ္ ႏွင့္ သူမ်ားထုိးခ်ၾကရင္းက တခ်ဳိ႕ ေန ရာေတြမွာ လုပ္မည့္သူမရွိ၍ ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ႏွင့္ တစ္ ေယာက္ေတာ့လုပ္ပါဟု မနည္း ေျပာယူရသည္။ သည္ေတာ့ အ မ်ားစုက ဆယ္အိမ္မွဴးအေဟာင္း ေတြခ်ည္း ဆယ္အိမ္မွဴး ျပန္ျဖစ္ ေတာ့ ထုိဆယ္အိမ္မွဴးေတြက မဲ ေပးေရြးခ်ယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကလည္း မေျပာင္းမလဲ အေဟာင္း ပဲ ေကာ္ပတ္စားေရြေပၚထိုးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ ျဖစ္လာ ေတာ့သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ျပင္ဆင္ လိုက္သည့္ ဥပေဒအရ ေရြးခ်ယ္ ခံ ရာအိမ္မွဴးမ်ားထဲမွ ဆႏၵျပဳသူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္းတစ္ဦးဦး ကို ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ (၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ အိမ္ေထာင္စုကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက မဲေပးေရြးခ်ယ္ မွာျဖစ္သျဖင့္ ယခင္လို အုပ္စု စနစ္ က်င့္သံုး၍ေတာ့ မရႏိုင္ ေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ဆယ္အိမ္မွဴး ေရြးစဥ္ကလည္းက ယခင္လိုပဲ ျပည္သူအမ်ားစု စိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိဘဲ ၿပီးၿပီးေရာ သေဘာထား ကာ သူမလုပ္ခ်င္၊ ငါမလုပ္ခ်င္ ႏွင့္ ရပ္ရြာထဲက လူေတာ္လူမွန္ ေတြက ေခါင္းေရွာင္ေနၾကလွ်င္ ဆယ္အိမ္မွဴးအေဟာင္းေတြပဲ သူ႔ ေနရာသူ ျပန္ေရာက္သြားၾကပါ လိမ့္မည္။ ဆယ္အိမ္မွဴးအေဟာင္း ေတြထဲက ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ရာအိမ္ မွဴးကလည္း ေရြေပၚထိုး၊ ေကာ္ ပတ္စားထားသည့္ အသစ္ပဲ ျဖစ္ ပါလိမ့္မည္။ ရာအိမ္မွဴးထဲက ျဖစ္ လာမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွလည္း မူလအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မဟုတ္သည့္ တုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ဆယ္ အိမ္မွဴးအေဟာင္းထဲကပဲ ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။

သည္ရက္ထဲမွာပဲ ကာတြန္း မုိးသြင္၏ ကာတြန္းေလးတစ္ ကြက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ဖတ္လိုက္ရ သည္။ ေယာက္်ားက မိန္းမျဖစ္သူ ကို ေျပာေနပံုျဖစ္သည္။ ‘‘ဒီတစ္ခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးရင္ အသံခ်ဲ႕ စက္သံေတြကို တားဆီးေပးမယ့္ သူပဲ မဲေပးေတာ့မယ္’’ဟူ၍ျဖစ္ သည္။ ဆက္စပ္ေတြးၾကည့္လွ်င္ လက္ရွိ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပည္သူ အမ်ားစု မႀကိဳက္ေတာ့ဘူးဟူ သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ရပ္ ကြက္အက်ဳိး၊ ေက်းရြာအက်ဳိးကို တကယ္သယ္ပိုး ထမ္းေဆာင္မည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေကာင္း ကို အလိုရွိပါလွ်င္ ဆယ္အိမ္မွဴး ေရြးကတည္းက ျပည္သူေတြ စိတ္ ဝင္စားဖို႔လိုပါသည္။ တက္တက္ ႂကြႂကြ ရွိဖို႔လိုပါသည္။ တကယ္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားက ေခါင္းမေရွာင္ဖို႔ လိုပါသည္။

 အေျခခံ အက်ဆံုးေသာ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားကစၿပီး အရည္ အခ်င္းရွိသူမ်ား ျဖစ္မွသာ အရည္ အခ်င္းရွိေသာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား ရပါလိမ့္မည္။ မဟုတ္ လွ်င္ကား ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ တစ္ဦး ေျပာသလို ‘လူေကာင္းသူ ေကာင္းေတြက အုပ္ခ်ဳပ္သူမလုပ္ ခ်င္တဲ့အခါ လူဆိုးလူမိုက္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တာ ခံရလိမ့္မယ္’ဟုသာ ဆိုရမည္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။    ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)