မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ပါ၀င္မည့္ ပါတီဖဲြ႕စည္းပုံ အတည္ျပဳမည့္ စုံညီအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္မည္

၈၈ မ်ဳိးဆက္မ်ားအပါအ ၀င္ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္မ်ားပါ၀င္ မည့္ ပါတီတည္ေထာင္ေရး ပါတီအမည္၊ ဖဲြ႕စည္းပုံႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည့္ စုံညီအ စည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။


ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည့္အ ဆိုပါ အစည္းအေ၀းသို႔ ဧရာ၀တီ၊ မေကြး၊ ပဲခူးတုိင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ အစရွိသည့္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား မွ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မ တီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရး ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မ တီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲႏုိင္ ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္ မတီရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းကို ဖိတ္ မယ္။ အစည္းအေ၀းႏွစ္ရက္မွာ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟိုေကာ္ မတီက ျပင္ဆင္ထားတဲ့ မူၾကမ္း၊ ဖဲြ႕စည္းပုံစသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း စုံက တက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို ခ်ျပမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဆြးေြႏးမႈအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳမွာ ျဖစ္တယ္။ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္ ေတြလည္း ပါ၀င္မွာေပါ့’’ ဟု ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကား သည္။

အဆုိပါ စုံညီအစည္းအေ၀း တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီးပါ က ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီတြင္ ပါတီ မွတ္ပုံတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ ေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မ တီအဖဲြ႕၀င္မ်ားက ေျပာၾကား သည္။

More in Politics Section