လုိင္စင္မရွိဘဲ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေသာ Royal JJ ကုမၸဏီကို စသုံးလုံးတရားစဲြ

ဗဟုိဘဏ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိင္စင္မရွိဘဲ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ Royal JJ ကုမၸ ဏီ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ အမ်ဳိး သမီးကို အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ က်ရဲအရာရွိက ေျပာသည္။


၂၀၁၆ ေငြေရး ေၾကးေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၁ အရ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇ မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီသည္ လူ၅,၀၀၀ ခန္႔ထံမွ က်ပ္သန္း ၆,၀၀၀ေက်ာ္ကို ရွယ္ယာပုံစံႏွင့္ရယူခဲ့ သည္။ လူတစ္ဦးလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ၁,၀၀၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ က်ပ္ေငြ ရွယ္ယာပုံစံျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ယင္းရွယ္ယာအေပၚ အျမတ္ေငြ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးမည္ဟု ဆို သည္။

‘‘အရင္က ေငြေရး၊ ေၾကး ေရး ကုမၸဏီေတြကို အေရးယူဖူး တာ မရွိဘူး’’ဟု အထူးစံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ေငြေရး ေၾကးေရး အ ဖဲြ႕အစည္းမ်ားဥပေဒတြင္ ဗဟို ဘဏ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဘဏ္ထူ ေထာင္ခြင့္၊ ေငြေရး ေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုိင္စင္ မရွိဘဲ အပ္ေငြလက္ခံျခင္း မျပဳ ရဟုဆိုသည္။ ယင္းတားျမစ္ခ်က္ မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေထာင္ဒဏ္အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ ႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ကခြင့္ ျပဳထားသည့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္ မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ အျခားလုပ္ ငန္းမ်ား၌ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမျပဳ ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ပန္ၾကားလႊာထုတ္ျပန္ကာ ျပည္သူမ်ားအား သတိေပးခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ ခြင့့္ျပဳ ခ်က္မရထားသည့္ ေငြေၾကး၀န္ ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရထားသည့္ အစုရွယ္ယာေရာင္း ခ်ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ အတုိး ႏႈန္းျမင့္မားစြာေပး၍ အစုရွယ္ယာ အျမတ္ေပးေနသူမ်ားႏွင့္ ဆင့္ပြား ပုံစံ Multi-Level Marketing တို႔ကို အထူးဂ႐ုျပဳေရွာင္ရွားရန္ ပန္ၾကားလႊာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။