ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

ေဟာင္ေကာင္ရွိ အေမရိကန္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ အျဖဴ ေရာင္အမႈန္မ်ားပါဝင္ေသာ စာအိတ္တစ္အိတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ လံုၿခံဳေရးတင္းက်ပ္ခဲ့သည္။ ဗံုးရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ေခၚယူခဲ့ၿပီး ဗီဇာတန္းစီေနသူမ်ားကို ျပန္လည္လႊတ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယင္းစာအိတ္သည္ အႏၲရာယ္ကင္းေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္း တြင္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ံုးက ေျပာသည္။


ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္က ပစ္ခတ္၍ ဒဏ္ရာရသြားေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္သားတစ္ဦး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဘက္သို႔ ကူးလာသည္။ စစ္ေရးအရ စည္းျခားထားေသာ နယ္စပ္လုိင္းမွ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံဘက္ျခမ္း မီတာ ၅၀ တြင္ ယင္းစစ္သားကို ပခံုးႏွင့္ဒူး၌ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

ကမၻာ့ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံ ျမင့္တက္ကာ စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္ေပၚမည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၆ အဝင္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ျမင့္တက္ မႈမရွိဘဲ တန္႔ေနခဲ့ေသာ္လည္း အဓိက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံျမင့္တက္လာမည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

Top News