၂၁ ပင္လံုဒုတိယအစည္းအေဝးအၿပီး ငါးလအတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အႀကိမ္ ၈၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားဟုဆို

 ၂၀၁၇ ဇြန္လဆန္းမွ ေအာက္တိုဘာလကုန္အထိ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအႀကိမ္ ၈၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ Myanmar Peace Monitor ၏ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယ အစည္းအေဝးသည္ ၂၁၇ ေမလ ကုန္တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။ အ စည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ငါးလအ တြင္း ထိေတြ႕ပစ္ခတ္မႈ ၈၆ ႀကိမ္ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း Myanmar Pea-ce Monitor ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အေျခ အေနျပဇယားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကခ်င္လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA)၊ ရွမ္းလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕(SSPP/SSA)ႏွင့္ RCSS/SSA တုိ႔ႏွင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ကာ DKBA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၊ ULA/AA လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္လည္း ထိေတြ႕ ပစ္ခတ္မႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း Myan-mar Peace Monitor ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ျပည္တြင္း  လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဇြန္လတြင္ အ မ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ထိေတြ႕ပစ္ခတ္ မႈ ၃၄ ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ သည္။ ထို႔အတူ ပဋိပကၡအမ်ား ဆံုးျဖစ္ပြားရာ ေဒသသည္ ရွမ္း ျပည္နယ္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ အေျခအေနျပ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယ အႀကိမ္အစည္းအေဝး မတုိင္မီ ငါးလက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အႀကိမ္ ၁၂၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ သိသာစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အကဲခတ္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

KNU အပါအဝင္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႕သည္ NCA တြင္ ပါဝင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ ေဆြးေႏြးေနမႈရွိ ေသာ္လည္း NCA ျပင္ပတြင္ တုိင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အမ်ားစုက်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ NCA မထိုးဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး မည့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕၏ စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ NCAလက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေန သည့္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္ စီ (UNFC) စုဖြဲ႕မႈဟူ၍ ျဖစ္သည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အျပင္ဘက္မွာ လက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိေနေသးတာက ဒီလိုတုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနရတဲ့အ ေၾကာင္းရင္းေပါ့ေနာ္။ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြ တစ္ဖက္မွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ ေနတာ။ ဒါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မွာ မွန္ကန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ သြားေနရဲ႕လား ဆုိတာကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္မိ ေစတယ္’’ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့ လာသံုးသပ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ေျပာသည္။

Top News