အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားမႈ ထိေရာက္မႈမရွိ၍ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားေပးရန္ အစိုးရကို လႊတ္ေတာ္တိုက္တြန္း

အဂၤလိပ္စာကို မသင္မေနရ ဘာသာရပ္အျဖစ္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ႏွစ္ ၁၁ ႏွစ္ၾကာ သင္ ၾကားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္ မႈမရွိေသာေၾကာင့္ အ႒မတန္းက စ၍ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အ ေျပာ၊ အေရး၊ အဖတ္၊ နားေထာင္ျခင္း (4 skill) ကို ေျပာင္းလဲသင္ ၾကားေပးေရး အဆုိကုိ လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိကို ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁)မွ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚထုေမက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သူငယ္ တန္းကစတင္၍ တကၠသိုလ္ဝင္ တန္း (အထက္တန္း) ေအာင္ျမင္ ၿပီးခ်ိန္အထိ အဂၤလိပ္ဘာသာကို မသင္မေနရ ဘာသာရပ္တစ္ခုအ ျဖစ္ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားေပးေနေသာ္ လည္း အထက္တန္းအဆင့္ ပညာေရးၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အမ်ားစုသည္ အဂၤ လိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားေျပာဆို ဆက္သြယ္ႏိုင္စြမ္း အလြန္နိမ့္ က်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚထုေမ က အဆိုတင္သြင္းစဥ္ ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားကို ပညာရပ္ဆုိင္ရာလုပ္ ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ သင္ တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ ေငြစိုက္ထုတ္ ကာ ထပ္မံသင္ၾကားရမႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ေဒၚထုေမက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ဒီလို မျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း ရင္းက သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြက ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီျခင္း မရွိေတာ့ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားေနတဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြမွာ ေရးျခင္း၊ ဖတ္ျခင္းႏွစ္ခုကိုသာ အဓိကထား သင္ၾကားေပးေနတာ ေတြ႕ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အဓိကထားသင္ေပးေနတဲ့ skill ႏွစ္ခုကိုေတာင္ တတ္ေျမာက္အသံုးခ်ႏုိင္စြမ္း နိမ့္ပါးေနၾကတာကို အားလံုးအသိျဖစ္ပါလိမ့္မယ္’’ဟု ေဒၚထုေမက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္တန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာ သာျဖင့္ ေရးသားျခင္း၊ ဖတ္ျခင္း၊ နားေထာင္ နားလည္ႏုိင္ျခင္း၊ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းတုိ႔ကို သင့္ေတာ္ေသာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ လုပ္ႏိုင္ေသာ အရည္ အေသြးရွိေရး စီစဥ္သင္ၾကားေပး ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေဒၚထုေမ တင္သြင္းသည့္ အဆုိကို လက္ခံေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိ ပါက အမည္စာရင္း ေပးပို႔ႏုိင္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း ဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။