အစိမ္းေရာင္ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ ယခုလအတြင္း ျပဳလုပ္မည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံု မည့္ အစိမ္းေရာင္လူငယ္ေတြ႕ဆုံ ပြဲကို ႏုိဝင္ဘာအတြင္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။


အစိမ္းေရာင္လူငယ္ ေတြ႕ ဆံုပြဲကို ကလ်ာဏၰမိတၱဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းက  ဦးေဆာင္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္သည့္ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ကလ်ာဏၰမိတၱဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ Pro-ject Coordinator ေဒၚဖူးပြင့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေရ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ တြင္း ထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္ လုပ္မႈက႑ သံုးရပ္ကို အဓိက ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္မ်ား ၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ သယံဇာတ တူး ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ရာ ေဒသမ်ားရိွ လူ ငယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္ မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

 ထုိ႔အျပင္ လူငယ္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အႏုပညာျပပြဲ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ တြင္ လူငယ္ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈ မွတ္ တမ္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္္ေရး လူ ငယ္အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ပတ္ ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား အစိမ္းေရာင္လႈပ္ရွားမႈ ျပခန္းမ်ား ျပသျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အစိမ္းေရာင္လူငယ္ ေတြ႕ ဆံုပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ လူငယ္ ၃၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိဟိုတယ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ၂၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ သည္။