ျပင္ဦးလြင္တြင္ ယခုလကုန္ ဆင္စခန္း တစ္ခု ဖြင့္မည္

ျပင္ဦးလြင္သစ္ထုတ္လုပ္ေရးေဒသတြင္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးအေျခ ျပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ ဆင္စခန္းတစ္ခုကို ႏိုဝင္ဘာလကုန္ တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ျမန္မာ့သစ္ လုပ္ငန္း ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ကေျပာသည္။ 


 ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး အေျခ ျပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဖာ္ ေဆာင္မည့္ ဆင္စခန္းကို ျပင္ဦးလြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးေဒသ ေက်ာက္ေခ်ာ-ရဲရြာကားလမ္း၊ ၉ မိုင္ ၃ ဖာလံုမွ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁ ဒသမ ၅ မိုင္ခန္႔အကြာ ျပင္ဦး လြင္ၿမိဳ႕နယ္ သံုးဆင့္ေရတံခြန္အနီးတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းျပဳျပင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၎က ေျပာသည္။ 

ဆင္စခန္းသည္ မႏၲေလးမွ ၂၇ မုိင္ခန္႔အကြာ ျပင္ဦးလြင္မွ ၃၇ မိုင္အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး ၇ မိုင္ကမ္းေျခစခန္း၊ ဒီးဒုတ္ေရျပာ အုိင္စခန္းႏွင့္ သံုးဆင့္ေရတံခြန္အ ပန္းေျဖစခန္းသို႔ လာေရာက္လည္ ပတ္သည့္ ျပည္တြင္းဧည့္သည္ မ်ားႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သူမ်ားအတြက္ ရည္ ရြယ္ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ 

ဆင္စခန္းကို ေတာတြင္း ဆင္စခန္းတစ္ခုကဲ့သို႔ ထားရွိ၍ ဆင္မ်ားကို ထိန္းေက်ာင္း၊ ေစခိုင္းမႈမ်ား ျပသျခင္း၊ ဆင္မ်ား၏သ ဘာဝကို ေလ့လာႏုိင္ျခင္း၊ ဆင္စီး ျခင္းတုိ႔ကို ဆင္ေျခာက္ေကာင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။