ကမၻာေပၚမွာ အေပ်ာ္ဆံုးနဲ႔ ပညာအတတ္ဆံုး ကေလးငယ္မ်ား

ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး ပညာထူးခြၽန္ေသာ ကေလးမ်ားအျဖစ္ မိမိကေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခ်င္ပါက နယ္သာလန္ႏိုင္ငံဆီက အႀကံ ဉာဏ္ကို ရယူၾကပါ။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာေပၚမွာ ေဟာ္လန္ေခၚ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ က ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးကေလးငယ္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးႏွင့္ ပညာအထူးခြၽန္ဆံုးမွာ ထိပ္တန္းနံပါတ္(၁) ကေလးမ်ားအျဖစ္သိၾကသည္။

ကေလးေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး ထူးခြၽန္ေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္လာ ေအာင္ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးမ်ားက မည္သို႔ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါသလဲ။ စာေရးဆရာ ရီနာေမအက္ေကာစတာ ႏွင့္ မစ္ရွယ္လ္ေဟာ့ခ်္စြန္တို႔ ေရး သားထားေသာ ကမၻာေပၚမွာ အ ေပ်ာ္ဆံုးကေလးမ်ား စာအုပ္မွာ သည္အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားထားသည္။ ထုိစာအုပ္ပါ အ ေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ကေလးေတြအား အ ျပဳသေဘာ သက္ေရာက္မႈရွိေစ မည့္ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳး မိဘမ်ား၏ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ အဓိက အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ေတြ႕ရမည္။

(၁) အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ အတိအက် လုပ္တတ္ဖို႔ လမ္းေၾကာင္းေပး ျခင္း

ကေလးမ်ားသည္ ပံုမွန္အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း အတိအက်ျဖစ္ ေနပါက သူတို႔သည္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိၿပီး ေအးေအးေဆး ေဆး ျဖစ္ေစသည္ဟု ဒတ္ခ်္မိဘ ေတြက ယံုၾကည္၏။

ဒတ္ခ်္ကေလးငယ္မ်ားသည္ အစာစားခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ခ်ိန္မ်ားမွာ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ လုပ္ရေလ့ရွိၾကသည္။ သူတို႔ အခ်ိန္မ်ားမ်ားအိပ္ၿပီး အစားအလံုအေလာက္စားရန္ မိဘမ်ားက လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား ႀကီးလာလွ်င္ပင္ သူတို႔သည္ ညစာကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မွာပဲစားကာ အိပ္ခ်ိန္ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္မွာပဲ အိပ္ ေလ့ရွိၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဒတ္ခ်္မိဘမ်ားသည္ ကေလးေတြကို အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းၿပီး လုပ္ေစေသာ မိဘမ်ားေတာ့မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ကေလးမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ အခ်ိန္ကို အဆင္ေျပေအာင္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ဥပမာ ည ၇ နာရီမွာ အိပ္ရမည္ဆိုတာထက္ အိပ္ခ်ိန္ကာလကို ည ၇ နာရီက ေန ည ၈ နာရီအတြင္းဟုသာသတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ထုိအခ်ိန္အတြင္း ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ သြားတိုက္ျခင္း၊ ညအိပ္ဝတ္စံုလဲျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ႏုိင္သည္။

(၂) မိသားစုအတူတူစားေလ့ရွိၾကျခင္း

နံနက္စာ၊ ညစာအပါအဝင္ မိသားစုစံုညီစြာ အတူစားေသာက္ၾကတာကို ဒတ္ခ်္ေတြက အလြန္တန္ဖိုးထားၾကသည္။ မိသားစုတစ္စုလံုး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အတူထိုင္စားၾကၿပီး ထမင္းဝိုင္းကေနလည္း အတူၿပီးကာ ထသြားေလ့ ရွိၾက၏။

ထုိသို႔စားရာမွာလည္း ဟင္း ေကာင္း ေကြၽးေကာင္းဆိုသည္ထက္ အလြယ္တကူ သူတို႔ရွိေသာအစာမ်ားကို ျပင္ဆင္စားျခင္းျဖစ္ၿပီး အတူတကြစားျခင္းကို ပိုအ ေလးထားၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အစားအစာကို က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ အစာမ်ားကို စားေလ့ရွိသည္။ အလြန္အၾကဴးစားေလ့မရွိ။

(၃) ကေလးေတြအတြက္ စံျပျဖစ္ ေအာင္ ေနထုိင္တတ္ျခင္း

ကေလးေတြ သူတို႔၏အမူအက်င့္မ်ားကို အတုယူ၍ရေအာင္ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ စံျပေနထုိင္ရမည္ဟု ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးမိဘတြက ယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလး ေတြကို တစ္ခုခုလုပ္ခိုင္းစရာရွိလွ်င္ ေတာင္းဆိုမည့္အစား‘‘အေမတို႔က သားကို ဒီလိုလုပ္ေစခ်င္တယ္’’ဟု အခိုင္အမာေျပာေလ့ရွိၾကသည္။

ကေလးေတြ၏ အမူအက်င့္ ေကာင္းပါက ဂုဏ္ယူစြာ တိုက္တြန္းေလ့ရွိၿပီး လက္မခံႏိုင္ေသာ အျပဳအမူဆိုပါကလည္း ခ်က္ခ်င္းရပ္ေစသည္။ ကေလးေတြ ဆိုးမႈ ေၾကာင့္ အျပစ္ေပးရာတြင္ သူတို႔ကို တီဗီေပးမၾကည့္ျခင္း၊ သူတို႔ဖြထားေသာအရာမ်ားကို ျပန္ရွင္း ခိုင္းျခင္းႏွင့္ သူတို႔လုပ္သျဖင့္ ပ်က္စီးေသာ အရာမ်ားကို ျပန္ျပင္ခိုင္းမႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္ အသက္အေတာ္ ငယ္ငယ္ကတည္းက ေက်းဇူးျပဳ ၿပီး လုပ္ေပးပါဆိုေသာစကားႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဟု ေျပာတတ္ေအာင္ မေျပာမေနရ သင္ေပးထားေလ့ရွိသည္။

(၄) ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုသည္ထက္ ကေလးမ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ပညာေရးကို တန္ဖုိုးထား ျခင္း

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာ ေရးဆိုသည္မွာ ကေလး၏က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သြားရာလမ္းမဟုတ္ပါ။ ထုိအျမင္ျဖင့္ ဒတ္ခ်္မိဘမ်ားႏွင့္ဆရာမ်ားက ကေလးေတြကို ပညာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားနည္းေစၿပီး ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ေသာ စာသင္ေက်ာင္း အေတြ႕အႀကံဳရ ေရးကိုသာ ဦးတည္၏။ အေကာင္းဆံုးတိုးတက္မႈဆိုသည္မွာ ကေလးက ဦးေဆာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိဘက တြန္းအားေပးၿပီး ျဖစ္လာတာမ်ိဳးမဟုတ္ဟုဆိုသည္။

(၅) ကေလးမ်ားကို အျပင္ဘက္မွာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မရွိ လြတ္လပ္စြာ ကစားခြင့္ျပဳေပးျခင္း

ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကေလးဘဝသည္ လြတ္လပ္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ကစားခ်ိန္အမ်ားအ ျပားရွိသည္။ အမွန္တြင္ ကေလးမ်ားသည္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားၿပီး မိဘစကားနားေထာင္ျခင္းထက္ ေဆာ့ကစားဖို႔က ပိုအေရးႀကီးသည္ဟု ဒတ္ခ်္ေတြက ယူဆသည္။

ဒတ္ခ်္ကေလးငယ္မ်ားသည္ သူတို႔၏တစ္သက္တာလံုး စက္ဘီးေပၚမွာ၊ ရာသီမ်ိဳးစံုမွာ အျပင္ထြက္ ကစားျခင္းႏွင့္ လူႀကီးက ေစာင့္မၾကည့္ဘဲ စိတ္ႀကိဳက္ကစားျခင္းတို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့ၾကသည္။ သည္လိုကစားခိုင္းျခင္းက ကေလးေတြ၏စ႐ိုက္မ်ား တိုးတက္လာ ၿပီးသူမ်ားကို အားမကိုးဘဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အားကိုးမႈမ်ား တိုးတက္ေစသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

(၆) ကေလးေတြ၏ အမွီအခိုကင္းကင္းေနလိုမႈကို မိဘမ်ားက တန္ဖိုးထားျခင္း

ကေလးေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အမွီအခိုကင္းခြင့္ကို ေပးျခင္းက ကေလးေတြကို ေပ်ာ္ေစ ေၾကာင္း ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးေတြက သိသည္။ သူတို႔အတြက္လည္း ဝန္ေပါ့သြားေစသည္။ မိဘေတြ အလုပ္ဆိုသည္မွာ ကေလးေတြကို တစ္ခ်ိန္လံုး ထိန္းေက်ာင္းေဖ်ာ္ေျဖေနျခင္းမဟုတ္ဟု သူတို႔ကထင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးေတြ၏ ႀကံရည္ဖန္ရည္မ်ား တိုးလာေအာင္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လမ္းရွာၿပီး လုပ္ကိုင္ေစသည္။ ဒတ္ခ်္ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသို႔မၾကာခဏ စက္ဘီးျဖင့္သြားျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ား လုပ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳပို႔တာဝန္နည္းေစသည္။

ထို႔အတူ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထား ျခင္းအတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိရမည္။ ကိုယ့္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းကို ေလးစားတန္ဖိုးထားဖို႔လိုေၾကာင္း ကိုလည္း ကေလးငယ္မ်ား သ ေဘာေပါက္ေအာင္ သင္ေပးထား သည္။

(၇) အလုပ္ႏွင့္ဘဝကို မွ်တေအာင္ အေရးထားလုပ္ေဆာင္ျခင္း

ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ပတ္ကို ၂၉ နာရီသာ အလုပ္လုပ္ ၾကၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးသား ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ အလုပ္ခ်ိန္အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဥေရာပတြင္ အ ခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ရာ၌ ဆရာ တစ္ဆူအျဖစ္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဂုဏ္ယူေလ့ရွိသည္။ သူတို႔က ႐ုပ္ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး က အလုပ္ထက္ ပိုအေရးႀကီး သည္ဟု တြက္ဆသည္။ သူတို႔ သည္ ကမၻာေပၚတြင္ တျခားသူ ေတြထက္ ပိုအိပ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ညကို  ၈ နာရီ ၁၂ မိနစ္ အိပ္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔က ကေလးမ်ား အတြက္ အခ်ိန္ပိုေပးႏုိင္ၾကၿပီး ကေလးေတြကို ပိုအခ်ိန္ေပးျခင္း ျဖင့္ သူတို႔အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ပိုလာေစသည္။

(၈) မိခင္ေရာ ဖခင္ပါအလုပ္တာဝန္မွ်ထမ္းျခင္း

သူတို႔၏ဘဝမွာ အလုပ္ႏွင့္တာဝန္က ဘက္မွ်ေနသည့္အတြက္ မိဘမ်ားက သူတို႔၏တာဝန္ ေတြကို ခြဲေဝလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးဖခင္မ်ားသည္ တစ္ပတ္မွာ အနည္းဆံုးတစ္ရက္ခန္႔ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေနၾကသူမ်ားဟု နာမည္ႀကီး၏။ ကေလးေတြကိုထိန္းရာမွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ၾကေသာ မိဘႏွစ္ပါးအျပင္ အဘိုး ႏွင့္အဘြားမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္း မ်ားႏွင့္ ကေလးထိန္းမ်ားကပါဝိုင္းကူၾကသည္။

(၉) အပန္းေျဖခရီးအထြက္ႏိုင္ဆံုးသူမ်ားျဖစ္ျခင္း

ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အပန္းေျဖခရီးထြက္ျခင္းက သူတို႔ဘဝမွာ မရွိမျဖစ္ျဖစ္သည္။ သာမန္အလယ္အလတ္တန္းစား မိသားစုတစ္ခုသည္ တစ္ႏွစ္ကို အနည္းဆံုး အပန္းေျဖခရီးသံုးႀကိမ္ထြက္၏။ တစ္ႀကိမ္ထြက္လွ်င္ သံုး ေလးပတ္ၾကာသည္။ ထို႔ျပင္ ႐ံုးပိတ္ရက္ရွည္ေတြဆိုလည္း ခရီးထြက္ၾကေသးသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ထုိခရီးမ်ားက ဇိမ္ခံေငြျဖဳန္းခရီးစဥ္မ်ားျဖစ္စရာမလို။ ေတာထဲမွာ တဲထုိးစခန္းခ်ေနျခင္းကိုသာ အမ်ားဆံုးလုပ္ၾကသည္။ သည္လိုခရီးထြက္ျခင္းက ေငြ ေၾကးကုန္က် သက္သာသည့္အ ျပင္ ကေလးမ်ားလည္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါး လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာ ႏိုင္သည္။

(၁၀) ဘဝကို ႐ိုးရွင္းစြာေနျခင္း

နယ္သာလန္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္ေန သည့္အရာက ႐ိုးရွင္းမႈပင္။ ႐ိုး႐ိုး ေနသည္။ ေငြေၾကးသက္သာ ေသာအရာမ်ားကို လုပ္ၾကသည္။  ႂကြားဝါပလႊားမႈမရွိ၊ ႏွိမ့္ခ်ၾက သည္။ ေငြကို အပိုမျဖဳန္းျခင္းက ဒတ္ခ်္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈေရးရာ လုပ္ေဆာင္ပံုတုိင္းမွာ ခံစားလုိ႔ရ သည္။ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးမ်ားက ေငြ ေၾကး၊ အထူးသျဖင့္ ဇိမ္ခံစရာေတြထက္ အခ်ိန္ကိုသာ ေရြးၾကသည္။ အဆိုပါအခ်က္က ကေလးမ်ား သည္ အပိုလိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ထက္ ကိုယ့္မွာရွိတာႏွင့္ ေက်နပ္ တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္။

ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္ဆယ္ခ်က္စလံုးကို လိုက္နာရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ သို႔ေသာ္လည္း သည္အထဲက တခ်ိဳ႕ေတြကို လိုက္လုပ္႐ံုႏွင့္ မိမိကေလးမ်ားမွာ သိသိသာသာ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိလာတာကို သတိထားမိပါလိမ့္မည္။ တိုင္းျပည္တုိင္း၊ ယဥ္ ေက်းမႈတိုင္းမွာ မတူကြဲျပားမႈမ်ားရွိ၏။ ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔ လိုက္လုပ္ျခင္းက ကေလးမ်ားကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သည္နည္းေတြက နယ္သာလန္မွာ အလုပ္ျဖစ္လွ်င္ မိမိအတြက္လည္း အလုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

(ေဆာင္းပါးရွင္ Andrew Merle ေရးသားေသာ How to raise happy kids ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

Top News