တကၠသိုလ္ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေျပာင္းမည့္တကၠသိုလ္က လက္ခံႏိုင္မွသာ ေျပာင္းခြင့္ျပဳမည္

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ တက္မည့္သူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ အျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုပါက ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ တကၠသိုလ္က လက္ခံႏိုင္မွသာ ေျပာင္းခြင့္ျပဳမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ တက္ ေရာက္ခြင့္ရၿပီး အျခားတကၠသိုလ္ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ဆိုပါကေျပာင္း ေရႊ႕လိုေသာ တကၠသိုလ္၏ အနိမ့္ဆံုးဝင္ခြင့္ျပဳသည့္အမွတ္ႏွင့္ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရမည့္အျပင္ အဆိုပါတကၠသိုလ္၏ လက္ခံႏိုင္သည့္ လူဦးေရမျပည့္ ေသးမွသာ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ေျပာင္းခ်င္တဲ့ေက်ာင္းက သူလက္ခံႏိုင္တဲ့ အေရအတြက္ မျပည့္ေသးမွ ေျပာင္းလာမယ့္သူ ကို လက္ခံမွာ။ ေက်ာင္းသားက အဲဒီေက်ာင္းတက္ဖို႔ အမွတ္မီ သလား၊ တျခားသတ္မွတ္ခ်က္ ေတြ ကိုက္သလားလည္း စိစစ္ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ေက်ာင္း ဖြင့္ၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း အၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ ေၾကညာထားသည္။ မိဘမ်ား သည္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္၍ တာဝန္ အရ ေျပာင္းေရႊ႕ရေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအေန ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ပညာသင္ၾကားခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ မိမိ ပထမ ဝင္ခြင့္ရထားသည့္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္၌ ပထမအရစ္ သတ္မွတ္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳဘဲ မိဘမ်ား အလုပ္တာဝန္ ေျပာင္း ေရႊ႕ရသည့္ တရားဝင္႐ံုးအမိန္႔စာ ျမင့္ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

အျခားအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ မိမိဝင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္၌ ပထမ အရစ္ သတ္မွတ္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းၿပီး ယင္းတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ ေျပာင္း ေရႊ႕သင္ၾကားလိုသည့္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ကို ေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ မည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္အသီးသီး၏ ပထမႏွစ္ သင္တန္းမ်ား၌ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူစာရင္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ကစကာ အခ်ဳိ႕တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေၾကညာၿပီးျဖစ္သည္။

ပထမႏွစ္ ဝင္ခြင့္ရသူမ်ား သည္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား ၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံသည့္ ကာလအတြင္း ေက်ာင္းအပ္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာနက တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္း ၫႊန္တြင္ ေၾကညာထားသည္။

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲတြင္ ၇၁၆,၁၈၈ ဦး ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုရာ ၂၄၂,၇၃၆ ဦး ေအာင္ ျမင္ၿပီး ေအာင္ခ်က္ ၃၃ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။