စီအုိင္ဒီ ရဲဝန္ထမ္း ၁,၀၀၀ခန္႔အား နည္းပညာဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးအသိပညာမ်ား မွ်ေဝ

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ စီအိုင္ဒီရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲဝန္ထမ္း ၁,၀၀၀ခန္႔အား နည္းပညာဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးအသိပညာမ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း MMCERT (Myanmar Computer Emer-gency Response Team) မွ ေဒၚေနျခည္ေသာ္က ေျပာသည္။


၂၀၁၂ ကစတင္၍ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ရဲဝန္ထမ္း ၂၀၀ ေက်ာ္အား MMCERT က နည္းပညာဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးအသိပညာမ်ား သင္ ၾကားပို႔ခ်ေနသည္။ ‘‘သူတုိ႔က ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ သင္တန္း ဆင္းတယ္။ အဲဒီမွာ သြားၿပီးေဝမွ် တာမ်ိဳးပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီအိုင္ဒီမွ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအား နည္းပညာအရ အေသးစိတ္အ ခ်က္အလက္မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ် ျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း နည္း ပညာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အခ်က္အ လက္မ်ား  သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပး ေၾကာင္း ေဒၚေနျခည္ေသာ္က ေျပာသည္။ MMCERT သည္ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုသုိ႔ တိုက္႐ိုက္အသိ ပညာေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္ လည္း အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ စီအိုင္ဒီရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားႏွစ္စဥ္ အသိပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စီအိုင္ဒီရဲဝန္ထမ္းမ်ားအားအသိပညာမွ်ေဝေပးရာတြင္ အခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ နည္းပညာဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိေသာ္လည္း  ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕သည္ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍  နားလည္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးေၾကာင္း  ေဒၚေနျခည္ ေသာ္က ေျပာသည္။

ရဲဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရးသင္တန္းကို MM-CERT အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴ တာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာ ရွင္အသင္းတုိ႔ကလည္း ပို႔ခ်ေပးခဲ့ သည္။  အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို ကြန္ ပ်ဴတာအသင္းမ်ားက နည္းပညာ အေျခခံသင္တန္းမ်ားသာ ပို႔ခ် ေသာ္လည္း အဆင့္ျမင့္ဆိုက္ဘာ လံုၿခံဳေရးသင္တန္းကို အထူးစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနတစ္ခုတည္း အတြက္ ပို႔ခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနရွိ ဝန္ထမ္း ၂၀ ခန္႔အား တတိယအႀကိမ္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳ ေရးသင္တန္းအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ၂၀၁၇ ဇြန္လအတြင္း ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ားက ပို႔ခ်ေပးခဲ့ သည္။

Top News