အစုိုးရ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ား လုံၿခံဳေရးယိုေပါက္ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္ စီစဥ္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၀က္ဆုိက္ကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေနသူတစ္ဦး ဓာတ္ပံု −နႏၵ

အစိုးရ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကို တရား၀င္အေနျဖင့္ Pentest (လုံၿခံဳေရးယိုေပါက္ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္း) ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္မည္ဟု အမ်ဳိးသားဆုိက္ဘာလုံၿခံဳေရးဗဟိုဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးရဲႏုိင္မုိးက ေျပာသည္။


စိတ္ပါ၀င္စားသူ လူငယ္ မ်ားကိုဖိတ္ေခၚ၍ MMCERT (Myanmar Computer Eme-rgency Response Team) တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးယိုေပါက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘သူတို႔ရွာလုိ႔ေတြ႕တာကို လည္း Credit ေပးၿပီးေတာ့ အသိ အမွတ္ျပဳသြားမွာပါ’’ဟု ဦးရဲႏုိင္ မိုးက ေျပာသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ Pentest ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒ အရ အေရးယူႏုိင္သည့္ကိစၥျဖစ္ ေသာ္လည္း ၀က္ဘ္ဆုိက္ပို္င္ဆုိင္ သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ လုံၿခံဳေရးယို ေပါက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ႏုိင္သည္။

အစိုးရ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကို တရား၀င္အေနျဖင့္ Pentest ျပဳလုပ္လိုသည့္ လူငယ္ မ်ားကို MMCERT တြင္ လာ ေရာက္ျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ အ ရည္အေသြးျမႇင့္တင္လုိေသာ လူငယ္မ်ား အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ား ရရွိလာေစမည့္အျပင္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္လည္း တည္ေဆာက္ထားေသာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးအားနည္း ခ်က္ကို ပိုမိုသိရွိလာေစမည္ဟု နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ကမၻာေပၚတြင္  Google, Microsoft, Facebook  အစရွိ သည့္  နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ား က ၎တို႔၏ကြန္ရက္လုံၿခံဳေရးကို တရား၀င္အေနျဖင့္   ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳ ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားကို Pentest ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးမည္ဆုိပါက ပိုင္ ဆုိင္သူႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဆုိက္ဘာလုံၿခံဳ ေရးကၽြမ္းက်င္သူ   ဦးရဲသူရသက္ က  ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၀က္ဘ္ဆုိက္ အားလုံး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုံၿခံဳေရးက်ဳိးေပါက္ေနေၾကာင္း နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။  ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားသည့္အခါတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အစိုးရ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားသည္ အေရအတြက္ဆယ္ခုႏွင့္အထက္ ပုံမွန္ဆုံး႐ႈံးရေလ့ရွိသည္။ 

ဆုိက္ဘာလုံၿခံဳေရးနယ္ပယ္ တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တုိက္ခုိက္ ေနသူမ်ားသည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သာရွိၿပီး ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လက္တည့္စမ္းသည့္သေဘာျဖင့္ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း နည္းပညာလုံၿခံဳ ေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဦးရဲေက်ာ္သိန္း က ေျပာသည္။