မ်ိဳးသုဥ္းလုျဖစ္ေနသည့္ ငါးမန္းႏွင့္ လိပ္ေက်ာက္က်က္စားမႈအေျခအေန ရခိုင္တြင္ စစ္တမ္းေကာက္မည္

ငါးမန္းႏွင့္လိပ္ေက်ာက္ က်က္စားမႈအေျခအေနကုိ စစ္တမ္းေကာက္ေနစဥ္ ဓာတ္ပံု - WCS

ပင္လယ္ျပင္တြင္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးျဖစ္သည့္ ငါးမန္းႏွင့္ လိပ္ေက်ာက္ က်က္စားမႈအေျခအေနကို ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္၌ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS)မွMarine Species Conservation Officer ကိုအံ့ေမာင္ကေျပာသည္။


ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ ငါးမန္းႏွင့္ လိပ္ေက်ာက္တို႔သည္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးျဖစ္ေနရာ ယင္းတို႔၏မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ေနထုိင္က်က္စားမႈ အေျခအေန၊ ေရလုပ္သားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးအေျခအေနကို သားငွက္ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕က သံုးႏွစ္ၾကာ စစ္ တမ္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။ 

ငါးမန္းႏွင့္ လိပ္ေက်ာက္ စစ္ တမ္းေကာက္ယူမႈကို ရခိုင္ျပည္ နယ္ ဂြၿမိဳ႕၊ က်ိႏၲလီ၊ သံတြဲ၊ မန္ ေအာင္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ စစ္ေတြ တို႔တြင္ အေျချပဳလုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္ အင္ဒိုနီး ရွား၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ငါးမန္းႏွင့္ လိပ္ေက်ာက္ က်က္စားမႈအေျခအေနကို ၂၀၁၅ က ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ စမ္းသပ္စီမံကိန္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ မွ ၂၀၁၉ အထိ လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကား သည္။

‘‘ငါးမန္းဆိုရင္လည္း ပင္ လယ္ျပင္မွာ ရွားေနၿပီ။ ရွားပါးလိပ္ေက်ာက္ ဆိုရင္လည္း သဘာဝအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ အေရးပါတယ္။ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲ ေတြထဲမွာလည္း အေရးပါတယ္။ ႏွစ္ခုစလံုးက CITIES (အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈအဆင့္) ထဲမွာလည္းပါတယ္’’ဟု ကိုအံ့ ေမာင္ကေျပာသည္။