ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း ဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း၌ ျပႆနာႀကံဳေတြ႕ႏုိင္

ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ေသြးတိုးေရာဂါ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖစ္ပြားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယင္းေရာဂါတစ္မ်ိဳးတည္းသာ ျဖစ္ပြားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အနာဂတ္တြင္ ျပႆနာႀကံဳႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

အနာဂတ္ျပႆနာတြင္ ႏွလုံးေရာဂါလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း ကေနဒါသုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ သုေတသီမ်ားက က်ဴးဘက္ ျပည္နယ္မွ ဇနီးေမာင္ႏွံ ၆၄,၀၀၀ ကုိ ေလ့လာခဲ့သည္။


ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ (သုိ႔မဟုတ္) ေသြးတိုးျခင္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ပြားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ၁၅ ဆပုိျမင့္မားသည္။ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္ခ်ိန္ ယင္းအေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ျဖစ္ပြားေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ အနာဂတ္တြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၃၇ ဆ ပုိျမင့္ မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ဆီးခ်ိဳ (သုိ႔မဟုတ္) ေသြးတိုး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္  အႏၲရာယ္ႏွစ္ဆျမင့္မားသည္။ သို႔ေသာ္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္ ယင္းအေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးစလုံးျဖစ္ပြားသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား အနာ ဂတ္တြင္ ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ေျခာက္ဆပုိျမင့္ မားသည္။

ယင္းအႏၲရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူေနမႈဘ၀ပုံစံ ေျပာင္းလဲ သင့္ေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ႐ုိမီနာေပ့စ္ ကေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခင္ပြန္းမ်ားလည္း ယင္းေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုအတြင္း အတူတကြ ေနထုိင္မႈပုံစံမ်ား ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာ သည္။

ယခုေလ့လာမႈကုိ Epidemiology ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။                                                        

—Ref: UPI