အေမရိကန္အရာရိွမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ မသြားရန္ ကန္သံ႐ံုးထုတ္ျပန္

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား  ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္ဆုိေသာ စုိးရိမ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္အစုိး ရက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားသုိ႔ အေမရိကန္အရာရိွမ်ား ခရီးသြား ျခင္းကုိ ယာယီတားျမစ္ေၾကာင္း သံ႐ံုးက ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ အေမရိကန္သံ ႐ံုး၏ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ ရက္က အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တီလာ ဆန္က ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ အေျခအ ေနသည္ မ်ိဳးႏြယ္စုရွင္းလင္းရာ ေရာက္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား တြင္ ဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သ ျဖင့္ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား သို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ား မသြားရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။


ထို႔အျပင္ စစ္ေတြ၊ ရေသ့ ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ႏုိဝင္ဘာ ၂၃ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္အတြင္း အေမရိကန္အစုိးရအရာရွိမ်ား ခရီးသြားလာမႈ ယာယီတားျမစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းကာလအတြင္း ေဖာ္ျပပါၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ား မသြားၾကရန္လည္း သံ႐ံုးက အႀကံေပးထားသည္။