ရာထူးတုိးခန္႔ထားခံရေသာ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕ ရာထူးတုိးပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ရာထူးတုိးတြင္ ၎တို႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ဟုဆုိ
ဒဂုံတကၠသုိလ္၀င္းအတြင္း သြားလာေနသည့္ တကၠသုိလ္ဆရာမအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

တစ္ဆင့္ျမင့္ရာထူးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔ထားခံရေသာ တကၠသုိလ္ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ိဳ႕ သည္ ရာထူးတုိးျမႇင့္ခန္႔ထားမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ မူလရာထူး၊ မူလေက်ာင္းတြင္သာ ဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာ လိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတုိးေျပာင္း ေရႊ႕ခန္႔ထားမႈမ်ားကုိ ဩဂုတ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ရာ တုိးျမႇင့္ခန္႔ ထားခံရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ိဳ႕က ရာထူးတုိးပယ္ဖ်က္ေပး ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသုိ႔ တင္ျပ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ယင္းတို႔၏ မူလ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းတြင္ မူလရာထူးေနရာ လစ္လပ္ေနပါက ရာထူးတုိးျမႇင့္ ခန္႔ထားမႈ ပယ္ဖ်က္ခြင့္ျပဳၿပီး လစ္လပ္ေနရာမက်န္ရွိေတာ့ပါက ရာ

ထူးတုိး ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ရာထူးမတိုးတုန္းက မတိုး ဘူးလုိ႔တုိင္တယ္။ တုိးျပန္ေတာ့ လည္း ေနရာမေကာင္းလုိ႔ မသြား ဘူး။ ရာထူးတိုးပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ ေလွ်ာက္ရင္ ေနရာေဟာင္းရွိရင္ ျပန္ဆင္းေပးတယ္။ ျပန္ဆင္းေပး တဲ့အခါ ကတိခံ၀န္ခ်က္ေတာ့ လုပ္ရတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာသိန္း ၀င္းက ေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ရာထူးတိုးမူ၀ါဒအရ  ရာထူးတိုး ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ျခင္းမရွိဘဲ မူလရာထူးကုိ ျပန္ လည္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္မည့္ ရာထူးတိုးတြင္ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ဘဲ ရာ ထူးတိုးပယ္ဖ်က္ေပးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ရာထူးတိုး၌သာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ မူလရာထူး၊ မူလ ေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ သည့္ႏွစ္ၾကာျမင့္လာၿပီး ယင္းေန ရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္မည့္သူရွိလာပါက အဆုိ ပါရာထူးျဖင့္ပင္ ေက်ာင္း ေျပာင္း ေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘နဂုိေနရာေဟာင္းကုိ ျပန္ ေနတယ္။ ေနတဲ့အခါမွာလည္း အေနၾကာျဖစ္လာရင္ ေဘးတိုက္ ထြက္ရမယ္။ ဥပမာ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသုိလ္မွာ ေနတာ ၾကာေနၿပီ၊ သူ႕ဆီ၀င္မယ့္သူက လည္း မ်ားလာၿပီဆုိရင္သူ႕ရဲ႕အဲဒီ ရာထူးအတိုင္း ေရႊ႕ရမွာ’’ ဟု ေဒါက္တာသိန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ရာထူးတိုးပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသုိ႔ တင္ ေျပေတာင္းဆုိသူမ်ားတြင္ နည္း ျပ၊ သ႐ုပ္ျပမွ လက္ေထာက္ကထိ က၊ လက္ေထာက္ကထိကမွ က ထိကရာထူးတုိးျမႇင့္ခန္႔ထားခံရသူ မ်ားပါ၀င္ၿပီး အေရအတြက္အား ျဖင့္ ဆယ္ဂဏန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနေအာက္တြင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္  ေကာလိပ္ ၁၃၃ခုရွိၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၁,၀၀၀ေက်ာ္ရွိသည္။