ဖြင့္ထားေသာ စိတ္ ‘သန္႔’ျခင္းႏွင့္ ေၾကာင္းက်ဳိးရလဒ္

အက်ပ္အတည္းသည္ျပႆနာ မဟုတ္။ ျပႆနာသည္လည္း ျပႆနာမဟုတ္။ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈတို႔သည္ ျပႆနာမဟုတ္။ စြန္႔စားရမႈႏွင့္ အေျဖရွာၾကရျခင္းတုိ႔သည္လည္း ျပႆနာမဟုတ္ၾက။ တကယ့္ ျပႆနာက အက်ပ္အတည္းကို၊ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈကို စြန္႔စားရမႈႏွင့္ အေျဖရွာၾကရျခင္းကို လဲႊဖယ္ေနလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ရင္မဆုိင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာမွာ ႏွစ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာ၏။ (၁)မသိ၊ မေတြ႕၊ နားမလည္ျခင္း၊ (၂)သိျမင္နားလည္ေသာ္လည္း အားမထုတ္ျခင္း။

နံပါတ္(၁)က ရွင္းျပေပး၍ ရ၏။ လက္ခံယူလုိစိတ္၊ ဖြင့္ထား ေသာ စိတ္ရွိလွ်င္ သင္ယူ၍ရ၏။ နံပါတ္(၂)ကေတာ့ အက်ပ္အ တည္းကိုသာ ထပ္မံပြားစီးမ်ား ျပားေစ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ိန္ အခါႏွင့္ အေျခအေနအေၾကာင္း တရားတို႔ေၾကာင့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု ခ်င္းေပၚမူတည္၍ ေခတၱခဏဖယ္ ခ်န္လဲႊေရွာင္ထားလုိက္ရတာမ်ဳိး ရွိတတ္ျငားလုံးလုံး မသိခ်င္ဟန္ ျပဳထားၿပီး မေျဖရွင္း၍ေတာ့ မရ ေပ။


ဒါသည္လည္း ကိစၥအေသး ႏွင့္ အလတ္အရြယ္ပမာဏမ်ား တြင္သာ လုပ္သင့္ေသာအရာ၊ ထားသင့္ေသာ စိတ္ထားျဖစ္သည္။ အဓိကဦးစားေပးမ်ား၊ ရည္ရြယ္ ခ်က္ပန္းတုိင္၊ Big Issue မ်ား တြင္ေတာ့ ခ်ိန္ခါမလပ္ အေကာင္းဆုံးအားထုတ္ႀကိဳးပမ္း လုံ႔လျပဳ ေနၾကရမည္ ျဖစ္၏။ ကံဆုိသည္ က အလုပ္၊ဉာဏ္ပညာကုိ ေရွ႕ တင္ရ၏။ ခ်ိန္ခါမလပ္ ၀ီရိယရွိရ မည္။ အားလုံးကို သတိကထိန္း ခ်ဳပ္ထားပါ၏။

‘ ဖြင့္ထားေသာစိတ္၊ ယတိ ျပတ္ဆႏၵ’တို႔ျဖင့္ သြားၾကရသည့္ ခရီးၾကမ္းရွည္ရွည္မ်ားႀကီး၌ ဉာဏ္ရွိၿပီး ႏွလုံးသားမျဖဴစင္ပါ ကလည္း ေရြ႕တန္သေလာက္ ေရြ႕မည္၊ ေရာက္မည္မဟုတ္ျပန္။ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္မိသားခ်င္း စီမွ စတင္သည့္အရာ၊ ျဖစ္ေနၾကသည့္ကိစၥမ်ား  အရပ္ရပ္တုိင္းမွာ ေတြ႕ႀကံဳရၿမဲျဖစ္သလို ေဆြမ်ဳိးသဂၤဟအ၀န္းအ၀ိုင္းအလယ္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ႏွင့္ The Whole အထိ ‘ေရာက္’ ေနၿမဲ ျဖစ္ေသာ ေလာဂ်စ္တစ္ရပ္။

သည္ႏုိင္ငံမွာ ျပႆနာႏွင့္ အက်ပ္အတည္းႀကီးလတ္ငယ္ မ်ား အလြန္တရာေပါမ်ားလွပါ ၏။ ရင္းျမစ္ကို ရွာလုိက္လွ်င္ အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္းစနစ္က အရာရာတုိင္းကို ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုး သြားထားႏုိင္ခဲ့သည့္ကာလက လုိ အပ္သည္ထက္ မ်ားသြား၊ ၾကာ သြားခဲ့မႈေၾကာင့္ဟု ျမင္ၾကရ၏။ လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းမွသည္တစ္ဦး ခ်င္း(Individual)အထိ သိသိသာ သာေရာ၊ မသိမသာပါ စိမ့္၀င္ ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒီအားနည္း ခ်က္ အခက္အက်ပ္ႀကီးကို (၁) ျမင္ၾကဖို႔လိုသည္ (၂)႐ုန္းထြက္ ႏုိင္ၾကဖို႔ ဆႏၵရွိရမည္ (၃)နည္း လမ္းရွာၾကရမည္ (၄)အားထုတ္ရ မည္ (၅) ဘာကိုမဆုိ ေကာင္းဆိုး ေရာႁပြမ္းရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ရံဖန္ ရံခါ အဖန္ဖန္ထပ္လုပ္ရတတ္ ေၾကာင္း သတိရွိၾကဖို႔ လုိသည္။ (၆) ျဖဴစင္ၿပီးဖြင့္ထားေသာ စိတ္ ထားေကာင္း၊ စိတ္ဓာတ္မြန္မ်ား စြာ လုိအပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္၍ မိမိကိုယ္ တုိင္က အစျပဳေျပာင္းလဲယူႏုိင္ ၾကရမည္။

 မိမိကိုယ္တုိင္အတြက္ အရင္ဆုံးအက်ဳိးေက်းဇူးအေတာ္ ႀကီးႀကီးရပါသည္။ ေၾကာင္းက်ဳိး ဆက္ နိယာမေလာကီဓမၼျဖင့္ပဲ သိသာ၏။ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲ ပင္ပန္းေလးလံဖိစီးေနခ်ိန္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ‘စိ္တ္သန္႔သည္’။ ထို႔ အတြက္ အေျဖရွာရ၊ လုပ္ကိုင္ရ တာ လြယ္ကူတန္သေလာက္၊ ေပါ့ပါးတန္သေလာက္ လြယ္ကူ ေပါ့ပါးသြားပါ၏။ ႏုိင္ငံ့အေရးအ ထိ ပါ၀င္၍ရေသာ Solution တစ္ရပ္ျဖစ္၏။ စီးပြားရွာၾကရာ၌ လည္း ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ စကားေတြ၊ ဟန္ေဆာင္အၿပံဳးႏွင့္ မေတာ္ေလာဘေတြေနရာမွာ ၾကည္လင္ခ်ဳိသာစကားျဖင့္ မွ်တ ေျပျပစ္စြာ  အေပးအယူလုပ္ (ေရာင္း၀ယ္ကတိက၀တ္၊ ပမာ ဏဘယ္ေလာက္ေသးေသးႀကီး ႀကီး) ႏုိင္လွ်င္ ပိုအဆင္ေျပမည္။ ပိုအလုပ္ျဖစ္မည္။ တစ္ခါတည္း ႏွင့္ ေတာ့မရ၊ မျဖစ္ေကာင္း။ အ ဖန္ဖန္အထပ္ထပ္ ေလ့က်င့္ျပဳမူ အားထုတ္ရၿမဲ ထုံးစံက်က် သ ဘာ၀နိယာမရွိေနသည္။ ေက်ာ္ လြန္ခ်င္၍ မရ။

 အလုိက္သင့္အလ်ားသင့္ ...။ဤေ၀ါဟာရႏွင့္ လုပ္နည္း ကိုင္နည္းကို သည္ႏုိင္ငံမွာ တလဲြ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ေစခဲ့တာၾကာ၊ ၾကာ ခဲ့လွၿပီ။ အလဲြသုံးလုိပင္ ျဖစ္သြား ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေသာ မတ္ဂ်က္ဖာဆန္၊ ေန႐ူး၊ မဟတၱ မဂႏၵီ၊ ဘင္ဂ်မင္ဖရန္ကလင္၊ ေမာင့္ဘက္တန္၊ ခ်ာခ်ီ၊ ဦးသန္႔ ... စသူတို႔မွသည္ ဘီလ္ဂိတ္၊ စတိဗ္ေဂ်ာ့၊ မာတင္လူသာကင္း၊ ဒိုင္ယာနာ၊ မန္ဒဲလားတို႔အလယ္၊ ဂၽြန္ေလာ့ခ္၊ ေသာမတ္စ္ေဟာ့ဘ္၊ ဟားဘားမတ္စ္၊ ႐ူးဆုိး၊ ဂၽြန္ ေရာလ္တို႔ အဆုံးထိပုဂၢိဳလ္မ်ား ကိုၾကည့္ပါ။ ဖတ္ပါ၊ ေလ့လာပါ လွ်င္ ထုိေ၀ါဟာရႏွင့္ အလုပ္မ်ဳိး ကို တတ္ႏုိင္သေရြ႕ ‘ေရွာင္’ခဲ့ၾက သူေတြခ်ည္း ျဖစ္သည္။ မိမိအ က်ဳိးသည္ အမ်ားအက်ဳိးအေပၚ သာ မူတည္ေပၚထြန္းသည္ဟု ခံ ယူထားသူဆုိပါက အမ်ားအက်ဳိး အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္အလုိက္ သင့္ အလ်ားသင့္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေစျခင္းမ်ဳိးကိုသာ အသုံးခ်၏။

သာမန္ျပည္သူလူထု ..။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဘယ္႐ႈေထာင့္ကမဆုိ Ordinary People ကို အဓိကအခန္းက႑ ဟု မျမင္ႏုိင္ၾကပါက ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ျမင္ ၿမဲၿမံမႈကိုမရ ႏုိင္။ ေစ့ေစ့ေတြးပါ။ ပိုၿပီးျမင္သာ ထင္ရွားလာပါမည္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ ကေတာ့ ရွင္းသည္။ ဒီမုိကေရ စီကို တိမ္းညြတ္ပါသည္ဆုိပါက မလုပ္မျဖစ္ MUST ...။ အေသာ္ ရစ္ေတးရီးယန္းကေတာ့ သေဘာ တူမည္မဟုတ္။ စီးပြားေရးမွာ လည္း ေစ်းပဲေရာင္းေရာင္း၊ ၿဂိဳဟ္ တုပဲထုတ္ထုတ္၊ ငါးပဲဖမ္းဖမ္း၊ အုိင္တီဒီဇုိင္းပဲဆဲြဆဲြ ေစ်းကြက္ တုိင္းက သာမန္ျပည္သူလူထုအ ေပၚ တိုက္႐ုိက္အခ်ဳိးက်ေန ေၾကာင္း ေတြးေလေပၚလြင္ေလ ပင္။ လက္ေတြ႕က်ယုတၱိတန္လွ သည္။ ေစတနာမပါလွ်င္၊ နည္း ပါးလွ်င္ ေရရွည္မခံေပ။ အမ်ဳိး သားအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္  ကိုယ္သာ ရယူေရးစနစ္(National Interest ႏွင့္ Protectionism) ရံဖန္ရံခါ ဆက္စပ္ေနေသာ္လည္း အႏွစ္ သာရအရာမွာ ကဲြျပားလွပါသည္။ လူမႈဆုိင္ရာ အပိုင္းက႑ေတြမွာ လည္း ရာထူး၊ ေငြေၾကးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးအ၀န္းအ၀ိုင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ဥပေဒအရ တစ္  ခ်က္တည္းၾကည့္၍ရ၏။ ျမင္ႏုိင္  ၏။ ႏုိင္ငံသားတုိင္းတူညီတန္းမွ် ေျပျပစ္ညီမွ်ၿပီး ဥပေဒအထက္ ဘယ္သူမွ်မရွိ။ ဒါကိုပင္ လစ္ဘ ရယ္အယူအဆမ်ားစြာထဲမွ အ ေျခခံတန္ဖိုးဟု သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ သည္။ မဟုတ္မမွန္တာလုပ္ မထားလွ်င္ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မွ ကင္းလြတ္ေနသည္ပင္။ လူမႈ ပိုင္းမွာ ‘စံ’ျပဳရ၏။ စုိးရိမ္ေၾကာက္ ရြံ႕မႈေအာက္(ဘယ္လိုပဲဟန္ ေဆာင္ဖုံးကြယ္ထားထား) အမွန္ တကယ္ေရာက္ရွိေနၾကသူေတြ၏ အမ်ားစုသည္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ သူတုိ႔သာ ျဖစ္ၾက၏။ အတိတ္ကံ အက်ဳိး အဆိုးေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ေဘးအႏၲရာယ္က် ေရာက္ျခင္းမ်ဳိးကဲ့သို႔ စုိးရိမ္ ေၾကာက္ရံြ႕မႈမ်ဳိးမ်ားကေတာ့ သီး ျခားကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အက်ပ္ ...။ သည္ႏုိင္ငံကုိ အင္စတီက်ဴးရွင္းပုိင္း၊ စြမ္းေဆာင္ ရည္ပုိင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဆုိင္ ရာပိုင္းေတြမွာ အဓိကက်က် ‘ခ်ည္တုပ္’ထားေသာ အေၾကာင္း ရင္းျဖစ္သည္။ အကူးအေျပာင္း ႏုိင္ငံေတြအမ်ားစုေ၀့လည္ခ်ာ လည္ကာလရွည္ထဲ ေရာက္ေနၿပီး ေအာင္ျမင္ ကူးေျပာင္းသြားႏုိင္ သည့္ အေရအတြက္က နည္းပါး သည္ဟူေသာ ႏွစ္ ၃၀ စာေလ့ လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ၏ ထင္ရွား ေသာ သာဓကေတြထဲမွာ လူမႈစီး ပြား၊ တစ္နည္း စီးပြားေရးမတည္ ၿငိမ္လွ်င္ အက်ပ္အတည္းေတြကို မေက်ာ္လႊားႏုိင္လွ်င္ အေသာ္ ရစ္ေတးရီးယန္းစနစ္(လူ၊ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကို ဥပမာထားျပ၍ မရ၊Authoritarian ဆိုသည္က မိမိ စိတ္ထဲမွာ ေဘာင္၀င္ေနတတ္ တာမ်ဳိး ျဖစ္၏။) ေနာက္ဆုတ္ သြားျခင္းမရွိဆုိသည္က ထင္ရွား လွသည္။ ယေန႔ျမန္မာကို အကူး အေျပာင္းေဗဒ(Transitology) ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ျမင္သုံး သပ္ရပါက ‘စီးပြားေရး’ တည္ၿငိမ္ တုိးတက္ဖို႔ အဓိကက်ခ်ိန္ဟု ေျပာႏုိင္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး Process မွာ နိမ့္ျမင့္တက္က်ျဖစ္ ေနခ်က္ေတြက သည္ႏုိင္ငံအ တြက္ သိပ္မဆန္းလွ။ လြတ္လပ္ ေရးရသည္မွ ၁၉၈၉ အထိ ျပည္ တြင္းစစ္၊ ၁၉၉၀ မွ ယေန႔အထိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO တို႔ၾကားမွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ပဋိ ပကၡ၊ ေပါင္းႏွစ္ ၇၀ ဆုိေတာ့ကာ လြယ္လြယ္ႏွင့္ေတာ့ ၿပီးေျမာက္ မည္မဟုတ္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း အတၱအက်ဳိးစီးပြားအေျချပဳလုပ္ ကိုင္လာခဲ့ၾကသည္မွာလည္း ယေန႔ စားပဲြ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြေတြ မွာ ‘စိတ္မသန္႔’ ျခင္းေတြ ျမင္လာ ေနၾကရ၏။ အတိတ္ထဲက သင္ ခန္းစာယူ၍ ေရွ႕အနာဂတ္အ တြက္ ယတိျပတ္ဆႏၵျဖင့္ ဘုံပန္းတုိင္က်က် ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ ၾကလွ်င္ ပစၥဳပၸန္ ‘စိတ္သန္႔မႈ’ ကိုျပန္လည္ ရရွိႏုိင္ၾကပါ၏။ အတိတ္ေတြကို ဖယ္ရွားထားလုိက္၍ ရပါၿပီ။

ဖဲြ႕စည္းပုံအက်ပ္အတြက္ ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရး Process က ႀကီး စြာေသာနည္းေကာင္း လမ္းမွန္ ေတြ ဖြင့္ထုတ္ေပးလာႏုိင္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္႐ုံမက ခန္႔မွန္း၍ပင္ ရ ေနပါသည္။ ‘ဘက္’အသီးသီးမွာ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြ ကိုယ္စီကိုယ္င အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိၾကပါ၏။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ေစ တနာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗ်ဴဟာ၊ ပညာ၊ဉာဏ္၊ အားထုတ္လုံ႔လျပဳမႈေတြ က ႏွစ္ ၇၀ အတြင္းမွာ အၿပိဳးျပက္ အလင္းလက္ဆုံး ကာလတစ္ရပ္ ဆီ ေရာက္လာေနေၾကာင္း သုံး သပ္သူမ်ားပါ၏။ လုံၿခံဳေရးအျမင္ တစ္ရပ္တည္းျဖင့္ေတာ့ ခ်ဥ္းကပ္ ေန၍ မရပါ။ စိတ္ခ်ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ကတိ က၀တ္ခုိင္မာမႈေတြအေပၚ မ်ား စြာမူတည္သည္ျဖစ္၍ ယတိျပတ္ ဆႏၵျဖင့္ စိတ္သန္႔သန္႔ သြားႏုိင္ ၾကၿပီ ျဖစ္၏။ ကိုယ္စီကိုယ္စီ အားလုံး၏အနာဂတ္၊ မိမိတို႔ုိအားလုံး ၏ မ်ဳိးဆက္အသီးသီးအတြက္ အနာဂတ္...။ ရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ ပါ၏။ အေသးစိတ္ေရးျဖစ္ခဲ့၊ ေရး ဆဲ၊ ေရးဦးမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ ရာ ‘စာ’မ်ား၌လည္း ဒါကိုပဲအၿမဲ ဦးတိုက္ခဲ့၊ ဦးတိုက္ဆဲျဖစ္သလို  ဦးတုိက္ေနျဖစ္ပါမည္။ လူ၊ ပုဂၢိဳလ္၊အဖဲြ႕ ... ဟု တတ္အားသေရြ႕ ေရွာင္ပါသည္။ အျဖစ္အပ်က္ အေျခခံ၍ ေရးရသည္မ်ားတြင္ ေတာ့ ပိုင္းျခားဆန္းစစ္သုံးသပ္ အျပဳသေဘာအျမင္ျဖင့္သာ သြားပါသည္။ ဤကားစကားခ်ပ္။

ႏုိင္င့ံစီးပြား၊ လူမႈစီးပြား ...။ အဓိကဦးတည္လက္ေတြ႕က်က် ဦးစားေပးလုပ္ၾကကိုင္ၾကရမည့္ ကာလတြင္ ၿမံဳေနခဲ့ေသာ အနာ ေဟာင္း၊ ဖန္တီးယူထားခဲ့သလို ျဖစ္ေနေစခဲ့ေသာ၊ ေခတ္အဆက္ ဆက္ ထင္ရာလုပ္၍ ပစ္ပယ္ထား မႈမ်ားက ျပႆနာ အသစ္တစ္ဖန္ ပုံစံထြက္ေပၚလာ၏။ ရခိုင္ျပည္ နယ္ပဋိပကၡ။ ႏုိင္ငံတကာဖိအား။ လတ္ေလာမွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားကိုလုိသည္ထက္ ပိုမမ်ား၊ ပိုမဆိုးလာေအာင္‘ထိန္း’ထားႏုိင္ လုိက္ၿပီဟု ျမင္သည္။ လႊမ္းၿခံဳ ၾကည့္လွ်င္ ဤကိစၥသည္ အေသာ္ ရစ္ေတးရီးယန္းဆုိးေမြမ်ားထဲမွ တစ္ခုပဲ ျဖစ္၏။ အေတာ္ဆုိး၏။ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို အလဲြသုံး ခံခဲ့ၾကရရာမွာ မတူကဲြျပား၍ အတူ တူေနခဲ့ၾကရေသာ သူမ်ားကိုစိတ္ ေနစိတ္ထား၊ ျပဳမူပုံေတြပါ သက္ ေရာက္သြားေစခဲ့၍ဟု ျမင္၏။ ဥပေဒအရ တရားမ၀င္မႈႏွင့္ အ ၾကမ္းဖက္မႈကိုေတာ့ လုံး၀ျငင္း ဆန္႐ႈတ္ခ်သည္။

ေမခ႐ုိစီးပြားေရးမွာ အား နည္းခ်က္ႏွင့္ မျပည့္စုံမႈ အမ်ား အျပား ရွိေနသည့္အထဲမွ ယခုႏွစ္ တြင္ တက္ရိပ္တခ်ဳိ႕ျပလာသည္။ ခ႐ိုနီေတြကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမလဲ၊ တပ္ပုိင္ႏွင့္ လူတစ္ စုပိုင္စီးပြားေရးႀကီးမ်ားကို ဘာ လုပ္မည္လဲဟု ေမးၾက၊ ေ၀ဖန္ ၾကတာေတြ အေတာ္ရွိသည္။ မွန္ ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမဟုတ္။ မ်ွ်တ ေျပျပစ္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပ ေဒ၊  လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ သာ ‘သြား’ၾကရပါမည္။ လစ္ဘ ရယ္စီးပြားေရးအထိ ရည္မွန္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အရင္းရွင္ပုံစံက ‘စ’ေန ၾကရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ လမ္း ေၾကာင္းမွန္ (Right Paths) ေတြ ရွိပါသည္။ ဥံဳဖြႏွင့္ေတာ့ မရပါ။ ေမခ႐ုိအတြက္ ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္း မ်ားက အတုိဆုံးျဖစ္ဖို႔မ်ားၿပီး မိုက္ခ႐ုိ(Microeconomic) အ တြက္ေတာ့ ေရတိုနည္းဗ်ဴဟာ တခ်ဳိ႕ပိုလိုအပ္ပါမည္။

လူပီသသူတုိင္း ‘စိတ္သန္႔’၍ အေၾကာက္တရားမွ ‘ကင္းေ၀း’ လုိၾကမည္ပင္။ ထပ္ဆင့္၍ ၀န္း က်င္၊ အ၀န္းအ၀ိုင္းမွ ႏုိင္ငံအထိ လုပ္ေပးကိုင္ေပးလိုၾကမည္ပင္။  ေယဘုယ်ေျပာရပါက လူပီသ ေသာ၊ လစ္ဘရယ္စံတန္ဖိုးမ်ား အယူအဆမ်ား ကိန္း၀ပ္ေသာ၊ နားလည္သည္းခံသေဘာထား ႀကီးရင့္က်က္ေသာ‘လူ’ ေတြပိုမ်ား လာလွ်င္ ပို ‘ေကာင္း’ မည္ပင္။

လစ္ဘရယ္စံတန္ဖုိးေတြ ေၾကာင့္သာ တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာ ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခုိင္မာမႈမ်ား ေပၚ ထြန္းတည္တံ့လာခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္  ၏။ လစ္ဘရယ္ဆုိသည္ႏွင့္ သည္ ႏုိင္ငံမွာ အျမစ္တြယ္ခဲ့ (ခဲ့) ေသာ အယူ၀ါဒအစုက ဘာမွန္းမသိ လက္ေရွာင္ခ်င္ၾကသည္ကလည္း သိပ္မဆန္းလွေပ။ သူတို႔ေလ့လာ လွ်င္ ေတြ႕ရွိျမင္ႏုိင္စြမ္းလာ ၾကပါ လိမ့္မည္။

ဖြင့္ထားေသာ စိတ္ႏွင့္ ျဖဴ စင္ေသာ လုပ္ရပ္တို႔သည္ ဉာဏ္ ပညာအရာ၊ အသိသတိအရာ ျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံကိုတစ္ဖန္ျပန္တည္ ေဆာက္ယူေနၾကရခ်ိန္တြင္ လမ္း ေဘးေစ်းသည္မွသည္ ေပၚလစီ မိတ္ကာမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အထိ အားလုံးအက်ဳံး၀င္ေန၏။ ယူနီဗာဆယ္ပုံစံ ျဖစ္ေန၏။ ဤႏုိင္ငံယဥ္ေက်းမႈတြင္ အင္မ တန္ေလးနက္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ ခႏၲီတရားတို႔ စိမ့္၀င္ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ငုပ္လွ်ဳိးသြားသည္ဆုိလွ်င္ လည္း တတ္သိနားလည္သူတုိ႔ က ၀န္းက်င္ကိုတစ္ဖန္ လႈပ္ႏႈိးတူး ေဖာ္လုိက္လွ်င္ ျပန္ရပါမည္။ Koreanization , Globalization ႐ုိက္ခတ္မႈေတြကတစ္ပုိင္း ျဖစ္ ၏။ စိတ္သန္႔လွ်င္ ဉာဏ္ပညာ အ၀င္လြယ္ျမန္ဆန္၏။‘‘မိမိ၀န္ ကို မိမိကိုယ္တုိင္အေကာင္းဆုံး ထမ္းရြက္ႏုိင္ၾကပါေစ ...။’’ ဒါ သည္ပင္ အမ်ားအက်ဳိးကို စတင္ ၀င္ ‘ထမ္း’လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။    ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)

Top News