ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်လိုသူမ်ား ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းသာမက စားေသာက္မႈပုံစံ ေျပာင္းလဲရန္လုိ

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္႐ုံ တစ္ခုတည္းႏွင့္ မလုံေလာက္ဘဲ အစာစားေသာက္ပုံကုိပါ ေျပာင္း လဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ဘန္ေဂါတကၠသုိလ္ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာမႈ အတြင္း သီတင္းတစ္ပတ္တြင္ ေလ့က်င့္ခန္းသုံးႀကိမ္လုပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အစာစားေသာက္ပုံ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသျဖင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ သည္။


ဆာေလာင္ေစေသာ ေဟာ္မုန္းဓာတ္၊ အင္ဆူလင္ စေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားက လူတစ္ဦး၏ ဆာေလာင္မႈႏွင့္ အစာစားေသာက္မႈအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈရွိႏုိင္သည္။

ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ ၿပီး စားေသာက္မႈပုံစံလည္း ေျပာင္းလဲရန္လိုေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ပိန္ပါးေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ ၿပီးေနာက္ ႂကြက္သားထုပုိမ်ားလာၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပုံမွန္ထက္ မ်ားေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အ၀လြန္ျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆာေလာင္မႈပုိမ်ားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

လူသားတုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ မႈရွိၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီးေနာက္ ကုန္ဆုံးေသာစြမ္းအင္ ျပန္ျပည့္ ရန္ အၿမဲနည္းလမ္းရွာေဖြေလ့ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမရွိဟု မဆုိလုိ ေသာ္လည္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဗုိက္ပုိဆာႏုိင္သျဖင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း  သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီး ေနထုိင္စားေသာက္မႈပုံစံေျပာင္းလဲရန္ လုိ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။                

—Ref: MNT