အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္းသုိ႔ ေက်ာင္းသား ၂၇၀ ဦးတက္ခြင့္ရ

ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရိွ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္အေဆာက္အအံု(ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ၁၇ ႏွစ္ၾကာပိတ္ထား ေသာ အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္(အစုိးရ စက္မႈလက္မႈသိပၸံ-အင္းစိန္)ကုိ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ရာ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အဆုိပါေက်ာင္းသုိ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၇၀ ဦးတက္ေရာက္ ခြင့္ရေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ေၾကညာသည္။

အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ တက္ ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကုိ ႏုိ ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္(www.moe.gov.mm)က ေၾကညာခဲ့ရာ ေက်ာင္းသား ၂၂၃ ဦးႏွင့္ေက်ာင္းသူ၄၇ ဦးတက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။


‘‘အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္က ဒီႏွစ္ ျပန္ဖြင့္တာဆုိေတာ့ လူတုိင္းက စိတ္၀င္စားမႈ ေတာ္ေတာ္ျမင့္ တက္တာေတြ႕ရတယ္။ ေလွ်ာက္ ထားတဲ့သူေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိ ေနတယ္။ ပထမဆုံးစဖြင့္တဲ့ႏွစ္ ျဖစ္လုိ႔ လက္ခံဖုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေရအတြက္က ႏွစ္ရာဦးပဲ။ အဲဒီထဲကမွ အရင္ေက်ာင္းစေခၚ ကတည္းက ေၾကညာထားတဲ့အ တိုင္း သခ်ၤာနဲ႔အဂၤလိပ္စာအမွတ္ ေပါင္းေပၚ မူတည္ေရြးခ်ယ္တာ ေပါ့’’ ဟု နည္းပညာ၊ သက္ေမြး ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေအးျမင့္က ေျပာသည္။

အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္တြင္ ၿမိဳ႕ျပ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီ ယာ၊ သုတနည္းပညာဘာသာရပ္ A.G.T.I သင္တန္းငါးခုဖြင့္လွစ္ မည္ျဖစ္ၿပီး A.G.T.I သုံးႏွစ္သင္ တန္းၿပီးဆုံးပါက ဒီပလုိမာေပး အပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ကုိက္ ညီပါက နည္းပညာတကၠသုိလ္ တတိယႏွစ္သုိ႔ ေပါင္းကူးတက္ ေရာက္ခြင့္ျပဳသည္။

အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္၀င္ခြင့္အ တြက္ ၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပြဲ၌ သခ်ၤာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတု ေဗဒဘာသာရပ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဘာသာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ကုိ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္အထိ ေလွ်ာက္ ထားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းတို႔အနက္ အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ႏွစ္ခုေပါင္း ရမွတ္အျမင့္ဆုံးရသူမ်ားကုိ ဦး စားေပးလက္ခံခဲ့သည္။

အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး ေသာ စက္မႈလက္မႈပညာသင္ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းအ ေဆာက္အအုံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၂ ႏွစ္သက္တမ္းရွိသည္။ အ ဆုိပါေက်ာင္းကုိ ၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္ တြင္ စတင္ပိတ္ထားခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီက ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ျပန္လည္လႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

 အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ အ ေဆာက္အအုံကုိ ျပန္လည္ဖြင့္ လွစ္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်က္မွ အႀကီးစားျပင္ဆင္ စရိတ္ က်ပ္ႏွစ္ဘီလီယံ၊ ႐ုံးသုံး ပစၥည္း၀ယ္ယူစရိတ္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ သုံးစြဲထားၿပီး ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ GIZ အဖြဲ႕အစည္းမွ သင္ၾကားေရးစက္ပစၥည္းမ်ား ပံ့ ပုိးေပးေၾကာင္း အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး အႀကီး စား ျပင္ဆင္မႈစတင္သည့္အခမ္း အနားတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။