၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲအတြက္စာစစ္ဌာန ၁၄၀ ေက်ာ္ အသစ္ဖြင့္လွစ္

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲအ တြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ ျဖင့္ စာစစ္ဌာန ၁၄၀ ေက်ာ္အသစ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ကေျပာသည္။

ယခင္ ၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ စာ စစ္ဌာန ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ရာမွ ယခုႏွစ္္တြင္ ၁၄၀ ေက်ာ္တုိး ျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည္။

‘‘ဒီႏွစ္ စာစစ္ဌာန အသစ္ဖြင့္ ခြင့္ေလွ်ာက္တဲ့စာရင္းေတြကုိ အ ေျခခံက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီပုိ႔ထား တယ္။ အဲဒီေနရာေတြကုိ စစ္ေဆး ၿပီး ဖြင့္ခြင့္ျပဳလုိ႔ရတဲ့ေနရာေတြကုိ ေပးဖြင့္လုိက္တာေပါ့’’ ဟု ဦးမ်ိဳး ၫြန္႔က ေျပာသည္။

အသစ္တိုးဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ စာရင္းအရ စာစစ္ဌာန ၁၄၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ယင္းတို႔အနက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ခ်က္ရွိ၍ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းဆယ္ခုခန္႔သာရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

စာစစ္ဌာနအသစ္ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ရစာရင္းမ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာအ တြင္း သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ထားမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲအတြက္ စာစစ္ဌာနအသစ္ဖြင့္ လွစ္လိုပါက အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာနသုိ႔ တင္ျပၿပီး သတ္မွတ္ ခ်က္ ၁၉ ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီမွသာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္ဟု စာစစ္ဦးစီး ဌာနက သတ္မွတ္ထားသည္။

အသစ္ဖြင့္လွစ္မည့္ စာစစ္ ဌာနတြင္ ေျဖဆုိမည့္ေက်ာင္းသား အနည္းဆုံး ၁၀၀ ဦးရွိျခင္း၊ေက်ာင္းအလိုက္ ေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသား ဦးေရ၊ တစ္ဦးခ်င္း အလြတ္ပညာ သင္အျဖစ္ ေျဖဆုိမည့္ဦးေရ၊လက္ ရွိအေျခအေနအရ မည္သည့္စာ စစ္ဌာနခြဲတြင္ ေျဖဆုိေနရျခင္း၊ထုိသုိ႔ ေျဖဆုိရျခင္းအခက္အခဲမ်ား တင္ျပရသည္။

ေနရာထုိင္ခင္း လုံေလာက္ မႈ၊ စာစစ္ဌာနအသစ္ဖြင့္လွစ္မည့္ ေဒသတြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုက္နယ္ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးေပးခန္းရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖလႊာမ်ား သိမ္း ဆည္းရန္ဘဏ္၊ ေငြတုိက္၊ တပ္ ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕၊ ရဲစခန္းရွိ၊မရွိ၊စာေျဖ သူအမ်ားဆုံး၀င္ဆံ့ႏုိင္မည့္ ဦးေရ၊ စာေျဖသူဦးေရတုိးလာပါက ေန ရာခ်ထားမည့္ပုံစံစသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား လုိအပ္သည္။

ယင္းအျပင္ ယခင္က စာစစ္ ဌာနအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းရွိ၊မရွိတင္ ျပ၍ စာေမးပြဲမသမာမႈမျဖစ္ေပၚ ေစေရး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ကတိခံ၀န္ခ်က္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ တိုင္းေဒ သႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊အေျဖလႊာသိမ္းဆည္းမည့္ဘဏ္၊ ေငြတိုက္၊ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕၊ ရဲစခန္းမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားတင္ျပရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန သည္ ၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စာစစ္ ဌာန ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ကထက္ စာစစ္ဌာန ၁၂၀ ေက်ာ္ တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ သည္။ ၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပဲြအခ်ိန္စာရင္းကုိ ဒီဇင္ဘာအ တြင္းေၾကညာေပးမည္ဟု ဦးမ်ိဳး ၫြန္႔က ဆုိသည္။