ရခိုင္ရွိ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဧရိယာသတ္မွတ္မည္

ကမ္းနီးငါးဖမ္းသမားအခ်ဳိ႕ကို ကမ္းေျခ၌ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- WCS)

အဏၰဝါပင္လယ္ျပင္အတြင္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ ရာ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဧရိယာ သတ္မွတ္မည္ဟု သားငွက္ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕ (အဏၰဝါအစီအစဥ္) မွအဏၰဝါငါးလုပ္ငန္း သုေတသန အရာရွိ ဦးေသာင္းထြဋ္က ေျပာ ၾကားသည္။

ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဧရိယာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဘက္ ေညာင္ပင္သာယာ ေက်းရြာမွ ေအာက္ဘက္ေႂကြခ်ဳိင္ အထိ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ေက်းရြာ ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္၊ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ဆင့္ တင္ျပ၍ ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဧရိယာသတ္ မွတ္ၿပီးပါက ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ား၊ ပဋိပကၡေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ပင္လယ္ျပင္သယံဇာတမ်ား ေရ ရွည္ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ားကိုယ္ တိုင္ သတ္မွတ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသတ္မွတ္ဘူး။ ေဒသခံေတြက ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ အညီ လိုက္နာမႈေတြ၊ တာဝန္ယူ မႈေတြ၊ စနစ္တက် စည္းကမ္းေတြ ထုတ္မယ္။ ကိုယ့္ေရျပင္ကိုယ္ကာ ကြယ္မယ္’’ဟု ဦးေသာင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေက်းရြာ ၂၀ ခန္႔ရွိသည့္ အနက္ ငါးကုန္တင္ကုန္ခ် ဆိပ္ ကမ္းရွိၿပီး ငါးလုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသည့္ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာ၌ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕ ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းစီမံ ခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ (KIFCA) ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္သည္။

ကမ္းနီးငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ  ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ဧရိယာကို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ကနဦး စီမံ ကိန္းအေနျဖင့္ စတင္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ဧရာ ဝတီ၊ တနသၤာရီႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တို႔၌ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။