သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္၀င္ရန္ႏုိင္ငံအဆင့္သစ္ေတာေထာက္ခံခ်က္ျပဳေရး စနစ္ကုိ ၂၀၁၈ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္ေတာ ထြက္ပစၥည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာေစ်း ကြက္၀င္ႏုိင္ေရး ႏုိင္ငံအဆင့္ သစ္ေတာေထာက္ခံခ်က္ျပဳေရး စနစ္ကုိ သစ္ေတာခ႐ိုင္ ၆၈ ခုတြင္ လာမည့္ႏွစ္၌ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးဦးေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္ေတာ ေထာက္ခံခ်က္ျပဳေရးေကာ္မတီ (MFCC)ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သစ္ေတာေထာက္ခံခ်က္ျပဳေရး အစီအစဥ္(PEFC)၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ႏုိင္ငံအဆင့္သစ္ေတာ ေထာက္ခံခ်က္ျပဳေရး စနစ္ကုိ ၂၀၁၈ တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနက က်င့္ သုံးေနသည့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ မႈစနစ္သည္ သစ္ေတာမ်ားေရရွည္ တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ေရရွည္ထုတ္ယူ သုံးစြဲႏုိင္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းစနစ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ အသိ အမွတ္ျပဳသည့္လက္မွတ္ရရွိေစ ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး သုိ႔မွ သာ ျမန္မာ့သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း မ်ား ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ ၀င္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သစ္ေတာေတြက ထြက္တဲ့ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း ေတြက ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာ ေထာက္ခံခ်က္ရတာေပါ့။ စည္း ကမ္းတက်အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေတာက ထြက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ တကာက လက္ခံတာေပါ့’’ ဟု ဦး ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္အထိ ကသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကာလင္းႏွင့္ ပင္လည္ဘူးတို႔တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ခ်ိန္မွေစ်းကြက္တင္သည္ထိ  လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။