ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္သို႔ ကူးေျပာင္းတက္ခြင့္မျပဳေတာ့

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္(ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ မ်ားမွ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပ ညာတကၠသိုလ္(ဗဟန္း)တြင္ ၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္  လက္ခံခဲ့ေသာ္ လည္း ဒီဇင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္ လွစ္မည့္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္မွစ၍ လက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေစာစႏၵာေအးက ေျပာ သည္။

 သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ မရရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အျခားေသာ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား၌ ပထမႏွစ္ထူးခြၽန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ဒုတိယႏွစ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္သို႔ကူးေျပာင္း တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။


‘‘ေက်ာင္းက အေရအတြက္ ၂၀၀ ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း အ ရင္က ကူးေျပာင္းတက္ခြင့္ေပးခဲ့ တာပါ’’ဟု ေဒါက္တာေစာစႏၵာေအးက ေျပာသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားအနက္ ဝင္ခြင့္အမွတ္အမ်ားဆံုးတကၠသိုလ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရမွတ္ ၄၈၇ ျဖင့္ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပ ညာတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ အ ျခားေသာ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ မ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားလာေရာက္စံုစမ္းေသာ္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနၫႊန္ၾကား ခ်က္အရ ဒုတိယႏွစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာ ေမးပြဲ၏ရမွတ္အေပၚသာ မူတည္ လက္ခံမည္ဟု ေဒါက္တာေစာ စႏၵာေအးက ေျပာသည္။

 သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို ၂၀၁၂ ကစ၍ အဆင့္ျမင့္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(ဗဟန္း)ဟု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စ၍ သတင္းအခ်က္အလက္နည္း ပညာတကၠသိုလ္ဟု အမည္ ေျပာင္းခဲ့သည္။

 သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴ တာတကၠသိုလ္မ်ားသည္ ယခင္ က သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ၂၀၁၆ ကစ၍ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။