ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးေတြ႕ဆုံ

ဘာသာေရးကုိ ခုတံုးလုပ္၍ အမုန္းစကားေျပာဆုိ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းကုိ ႐ႈတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဟနဥကၠ႒ဆရာေတာ္မိန္႔ၾကား၊မတရားမႈႏွင့္ ရန္ပြဲမ်ားရပ္စဲေရးတြင္ အသံမဲ့သူမ်ား၏အသံၾကားႏုိင္ေရး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႀကိဳးပမ္းရန္ တိုက္တြန္း
ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး (ဓာတ္ပံု − ETTORE FERRARI (epa))

မတရားမႈမ်ား၊ ရန္ပြဲ မ်ား ရပ္စဲသြားေစေရးလုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားက အသံမဲ့သူမ်ား၏ အသံကုိၾကားႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳးစား ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးဖရန္စစ္က ေျပာသည္။


ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ညေနက ကမၻာေအးကုန္းေျမရွိ ၀ိဇယမဂၤ လာဓမၼသဘင္ခန္းမတြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု လုံးထဲတြင္ ပါ၀င္တဲ့လူတစ္ ေယာက္စီတုိင္းက ႀကိဳးစားၿပီး မတရားမႈမ်ား၊ ရန္ပြဲမ်ားရပ္စဲသြား ဖုိ႔ ေ၀မွ်ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအ ေနနဲ႔ အသံမဲ့သူမ်ားရဲ႕ အသံကုိ ၾကားႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေပးရမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းလုိၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္မီွတင္းေနထုိင္ၾက သူမ်ားအားလုံး ပုိ၍အားတက္သ ေရာ ပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္ ဆုေတာင္း ေပးလုိေၾကာင္းပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈက အ ဓြန္႔ရွည္ေသာ အသီးအပြင့္မ်ားေပၚ ထြက္လာမွာေသခ်ာၿပီး ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ လက္တြဲ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိလည္း လုိ အပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္ သက္လာရင္ ကက္သလစ္သာသ နာေတာ္ကလည္း ကူညီေဆာင္ ရြက္ဖုိ႔ အသင့္ရွိေနပါတယ္’’ ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ေျပာသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္မ်ား ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲကုမာရာဘိ၀ံသအပါအ၀င္ ဆရာေတာ္ ၁၇ ပါးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရးကုိ ခုတံုးလုပ္ၿပီး အမုန္းစကားေျပာဆုိျခင္း၊ မမွန္ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြားျခင္း၊  ဆူပူေသာင္းက်န္း ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္ျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ေထာက္ ပံ့ကူညီၾကသူမ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲကုမာရာဘိ၀ံသက ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ မိန္႔ ၾကားသည္။

‘‘ကုိးကြယ္ရာဘာသာမ်ား သည္ လူသားေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာကို ၫႊန္ျပၾကၿပီး အဆိုပါအ ၾကမ္းဖက္၀ါဒႏွင့့္ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒမ်ားက ဘာသာေရးယုံၾကည္ ကိုးကြယ္က်င့္သုံးမႈကုိ အေျခခံ သည္ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႔ယူဆလက္ခံ ျခင္းမရွိပါ။ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ အယူ၀ါဒ၏ မူရင္းသင္ၾကားခ်က္ ကုိးကြယ္သူတို႔က မိမိတို႔၏ဆႏၵ၊ ေမာဟ၊ ေဒါသ၊ ေလာဘဟူေသာ အဂတိတရားတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာ လ်က္ ျပဳျပင္ဖန္တီးၾကေသာ ေၾကာင့္သာလွ်င္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အစြန္းေရာက္မႈတို႔ျဖစ္ေပၚလာ ရသည္ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႔ယုံၾကည္ထား ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးသည္ မိမိတို႔ဘာသာ၀င္ မ်ားအား ဘာသာတရား၏လမ္း ၫႊန္ခ်က္ကုိ၊ အစစ္အမွန္မ်ားကုိ အဂတိတရားမလိုက္စားဘဲ သင္ ၾကားေပးရမည့္တာ၀န္ရွိသည္’’ ဟု ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ကမိန္႔သည္။

ယေန႔ကမၻာတြင္ ဘာသာ ေရးကုိ အမည္တပ္လ်က္ အစြန္း ေရာက္၀ါဒႏွင့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ တို႔ေပၚထြန္းေနျခင္းသည္ လြန္စြာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွေၾကာင္း ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲကုမာရာဘိ၀ံသက ဆက္ လက္မိန္႔ၾကားသည္။ 

ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ျခင္း၊ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ျခင္း၊ခ်စ္ ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ိဳးေစ့မ်ား စုိက္ပ်ိဳးရန္ ဆရာေတာ္တို႔ႏွင့္အ တူတကြ ခရီးကုိေလွ်ာက္လွမ္းလုိ ေၾကာင္း ကက္သလစ္ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားကုိယ္စား ေလွ်ာက္ ထားလုိသည္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္း ႀကီးက မဟနဆရာေတာ္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ မဟန ဆရာေတာ္တို႔ အခ်ိန္တစ္နာရီခြဲ ၾကာ ေတြ႕ဆုံၿပီး လက္ေဆာင္မ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

မဟနဥကၠ႒ဆရာေတာ္က ေရႊတိဂုံေစတီပံုပါ ေရႊေရာင္ပန္းခ်ီ ကားတစ္ခ်ပ္ကုိ  ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေကၤတျဖစ္ေသာ ခ်ိဳးျဖဴငွက္႐ုပ္ တုကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ ယ ေန႔(ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္) နံနက္တြင္ စိန္႔ေမရီကာသီျဒယ္ ဘုရား ေက်ာင္း၌ လူငယ္တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး သည္ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္ တြင္ ျမန္မာျပည္သမုိင္း၀င္ခရီး စဥ္ၿပီးဆုံးၿပီး ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။