တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖမည့္သူ ယခင္ႏွစ္ထက္ ရွစ္ေသာင္းခန္႔တိုး

ယမန္ႏွစ္က တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီးေနာက္ေတြ႔ရသည့္ ကမာရြတ္အထက(၂)မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား(ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္သူ ယခင္ႏွစ္ ထက္ရွစ္ေသာင္းခန္႔ တုိးလာ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးမုိးျမင့္ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္အထိ စာ ရင္းအရ ယခုႏွစ္တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ ေလွ်ာက္ထား သူ ၈၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယခင္ ႏွစ္က  ၇၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိရာ ရွစ္ေသာင္းခန္႔တုိးလာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ သည့္ရက္ ၿပီးဆုံးၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေျဖဆုိ မည့္သူမ်ားအတြက္ ထပ္မံလက္ခံ မည္ျဖစ္ရာ ဦးေရထပ္မံတုိးလာ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။


‘‘ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေတြက အ တုိးပဲ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ေက်ာင္း ၀င္ႏႈန္းကလည္း မ်ားလာေတာ့’’ ဟု ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

 ရခုိင္ျပည္နယ္မွအပ က်န္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အား လုံးမွ ၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပြဲေျဖဆုိမည့္သူမ်ာအား စက္ တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

 တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖ ဆုိခြင့္ကတ္ျပားမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ ေဖ ေဖာ္၀ါရီတြင္ ျပန္လည္ခ်ထားေပး ေလ့ရွိၿပီး အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ ရာေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံတြင္ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအ ထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းခြဲႏွင့္ တြဲဖက္ေက်ာင္းမ်ား၊ ကုိယ္ပိုင္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သည္ စာရင္းသြင္းထားသည့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားထံမွလည္း ေကာင္း၊ ျပင္ပမွေျဖဆုိမည့္သူ မ်ားသည္ မိမိတို႔ေျဖဆုိရမည့္ စာစစ္ဌာနႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား ထံမွလည္းေကာင္း ထုတ္ယူရ မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲအခ်ိန္စာရင္းကုိ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္က ေျဖဆုိရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၇၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ငါးေသာင္း ေက်ာ္ေျဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ သည္။