ေဆးဝါးထုတ္ကုန္ ၁၀ ခုတြင္ တစ္ခုအတုျဖစ္ေနေၾကာင္း WHO ေျပာၾကား

အိႏၵိယႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဝင္ေငြနည္းေသာ၊ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာထုတ္ကုန္ ၁၀ ခု၌ တစ္ခုသည္ စံမမီ(သို႔မဟုတ္) အတုျဖစ္ေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ ေလ့လာမႈအစီရင္ခံခ်က္တစ္ခုအရ သိရသည္။

ယင္းေဆးဝါးမ်ားသည္ ေရာဂါမ်ားကို မကာကြယ္မကုသႏုိင္႐ံု သာမက ေရာဂါျပင္းထန္ေစျခင္း (သို႔မဟုတ္) အသက္ေသဆံုးျခင္း ပင္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း WHO အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။


စံမမီေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးအတုမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အထိခိုက္လြယ္ဆံုး လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားကို ထိခိုက္ေၾကာင္း WHO ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တီဒ႐ို႕စ္အဒ္ဟန္ႏြမ္ဂီဘရီယီဆပ္က ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ကစ၍ စံမမီေသာ (သို႔မဟုတ္) ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းအတုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း ၁,၅၀၀ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း WHO က ေျပာသည္။

ယင္းေဆးဝါးမ်ားတြင္ ငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ပဋိဇီဝေဆးအမ်ားဆံုးပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ စံမမီေဆးဝါးမ်ားအနက္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အာဖရိကေဒသ WHO မွလည္းေကာင္း၊ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေမရိကေဒသ WHO မွလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဥေရာပေဒသမွလည္းေကာင္း ေတြ႕ရွိေၾကာင္း WHO က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ မွတ္တမ္းမေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့ေသာ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိေၾကာင္း WHO က ေျပာသည္။

ယင္းစံမမီေသာ (သို႔မဟုတ္) ေဆးဝါးအတုမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားတြင္ ေဆးမတိုးေသာ ဆင့္ကဲေရာဂါ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးေျပာင္းသြားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးဝါးမ်ား၏ အာနိသင္ကို ခုခံတြန္းလွန္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါပိုး မ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါကုသေပ်ာက္ကင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ယခုျပႆနာသည္ ေဒသတစ္ခုတည္းႏွင့္မဆိုင္ဘဲ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း WHO ကေျပာၾကားသည္။  

—Ref: TOI