ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ႏို၀င္ဘာအတြင္း က်ပ္တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေလးခု က ႏို၀င္ဘာအတြင္း က်ပ္ ၁ဒသမ ၁၄ ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုး အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ယင္းပမာဏသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလထက္ က်ပ္သန္း ၁၄၀ ေက်ာ္ ပိုမိုအ ေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ဒုတိယရွယ္ယာအ ေရာင္းအ၀ယ္အနည္းဆံုးလ ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္အနည္း ဆံုးလမွာ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ ၁ဒသမ၀၈ ဘီလီယံ ဖိုးသာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ၌ က်ပ္ ၂ဒသမ၈ ဘီလီယံ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ တြင္ က်ပ္ ၃ဒသမ၁ ဘီလီယံ၊ မတ္လတြင္ က်ပ္ ၃ဒသမ၃ ဘီလီယံဖိုး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ဆက္ တိုက္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာတြင္ က်ပ္ ၁ဒသမ၈ ဘီလီယံဖိုးအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ရွယ္ယာေစ်း က် ဆင္းျခင္းသည္ ျပည္တြင္းရွယ္ယာကို လူစိတ္မ၀င္စားျခင္းႏွင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားနည္းေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စေတာ့ရွယ္ ယာပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာ သည္။

‘‘ကုမၸဏီဥပေဒအသစ္ထြက္ ရင္ေတာ့  ႏိုင္ငံျခားသားေတြ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္မွာပါ လာရင္ ေစ်းကြက္အားေကာင္း လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္’’ဟု FMI ရွယ္ယာပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ စတင္ခဲ့ သည့္ ၂၀၁၆ မတ္လ၌ က်ပ္ ၂၄ ဘီလီယံအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာရာ ၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာက က်ပ္ ၂ဒသမ၂ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်ပ္ ၁ဒသမ၅ ဘီလီယံေက်ာ္အ ေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ ၂၀၁၆ အတြင္း က်ပ္ဘီလီယံ ၇၀ ေက်ာ္ ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ပထမဦးဆံုး စာရင္း၀င္ခဲ့ သည့္ FMI ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္၌ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၁၄,၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ တြင္ ရွယ္ယာတစ္စုက်ပ္ ၁၂,၅၀၀သာေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ထို႔အတူ သီလ၀ါအထူးစီး ပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ (MTSH) သည္ ယင္းကာလအတြင္း ရွယ္ယာတစ္စုေပါက္ေစ်း က်ပ္ ၄,၅၀၀ မွ ၃,၁၅၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားဘဏ္သည္ ရွယ္ယာတစ္စု ေပါက္ေစ်းက်ပ္ ၉,၆၀၀ မွ ၈,၈၀၀အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။