အေမရိကန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာမည္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ၊ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားသည္။

အေမရိကန္ ကုမၸဏီ ၃၅ ခု က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ အေမရိကန္ အာဆီယံ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္ သည္ စက္မႈ၊ အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

‘‘သူတို႔ဘက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြ လာခ်င္ေနၾကတာ ေသခ်ာ ပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာ ဝင္လာ မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္ (သန္း ၁၉,၀၀၀ ေက်ာ္) ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး အေမရိကန္စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၇၀ ေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံထားကာ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အသစ္အနည္းငယ္ စ တင္ျပဳလုပ္လာသည္။

ဂ်ီအီး၊ ကိုကာကိုလာ၊ ခ်က္ ဗလက္ ကုမၸဏီတို႔ကဲ့သို႔ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ဝင္ေရာက္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေသာ္လည္း အျခား လုပ္ငန္းမ်ားက ေလ့လာေနသည့္ အဆင့္တြင္သာ ရွိေနေၾကာင္း စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕ကေျပာ သည္။ အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား လာေရာက္မႈ နည္းပါးျခင္း သည္ အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ားရွိေနျခင္းအေပၚ အစိုးရက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအ စဥ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူ ဝါဒကို တိက်စြာ မသိရွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ကဆို သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ကုန္ သည္အသင္းသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စီးပြားေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အေမရိကန္အပါအဝင္ ဥ ေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တံု႔ဆိုင္းေန ေသာ္လည္း တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္စေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ဝင္ေရာက္ေနသည္။ ၂၀၁၇ -၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ခုနစ္လအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚ လာ ေလးဘီလီယံခန္႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ေကာ္မရွင္ စာရင္းတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။