အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ပန္းနာရင္က်ပ္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မား

အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဝတ္မႈန္မ်ား၊ ဖုန္မႈန္႔မ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ ဓာတ္မတည့္ျဖစ္ေစသည့္ အမႈန္အမႊားမ်ားကို အဆုတ္က ႐ွဴမသြင္း ေအာင္ ကာကြယ္ေပးေသာ က်ားလိင္ေဟာ္မုန္းမ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ပို၍ ပန္း နာေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ သည္။

က်ားေဟာ္မုန္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ထဲ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာ သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္၏ ေနာက္ဆံုးခံစစ္စည္းအျဖစ္ တားဆီးေပးသည့္ ကိုယ္ခံအားဆဲလ္မ်ားကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။


ယင္းကိုယ္ခံအားဆဲလ္မ်ားသည္ ပန္းနာေရာဂါလကၡဏာမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ေရာင္ရမ္းျခင္းႏွင့္ အဆုတ္ထဲ၌ သလိပ္ထုတ္လုပ္ ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ပန္းနာ ေရာဂါထခ်ိန္တြင္ ေလႁပြန္က်ဥ္းေျမာင္းသြားသည္။

ကနဦးတြင္ သားအိမ္ေဟာ္မုန္းမ်ားက ေရာင္ရမ္းမႈမ်ားကို ပိုဆိုးေစသည္ဟု မိမိတို႔ထင္ထားခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဗန္ဒါဘီလ္တကၠသိုလ္ သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ႀကီးေကာင္ဝင္စအရြယ္ ေယာက္်ား ေလးမ်ား ပန္းနာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ ၁ ဒသမ ၅ ဆ ပိုျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေန သည္ ႀကီးေကာင္ဝင္စအရြယ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြား ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆျမင့္မား လာသည္။

ယင္းအေျခအေနသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေသြးဆံုးခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚၿပီး ေသြးဆံုးၿပီးေနာက္ ပန္းနာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း စတင္ေလ်ာ့က်ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ပန္းနာေရာဂါသည္မ်ား၏ ေသြးထဲတြင္ ေရာဂါမရွိသူမ်ားထက္ ILC2 ဟုေခၚေသာ ဆဲလ္မ်ားပိုမ်ားၿပီး ပန္းနာေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ILC2 ဆဲလ္ ပိုမ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ ရသည္။                                                      

—Ref: TOI