ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစာသင္ယူေနေသာ ျပည္ပေက်ာင္းသား ႏွစ္ရာေက်ာ္ရွိ

ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္အ၀င္မုခ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ျမန္ မာစာဘာသာရပ္သင္ယူေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားႏွစ္ရာ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာ ၾကားသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ စာ ရင္းအရ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ထုိင္း ႏုိင္ငံသား ၂၄၃ ဦးသည္ ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠ သုိလ္တို႔တြင္ ျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာ ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနသည္။

‘‘ျမန္မာတကၠသုိလ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသုိလ္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ နားလည္မႈစာ ခြၽန္လႊာေတြ ေရးထုိးၿပီး ေက်ာင္း သားဖလွယ္မႈအစီအစဥ္ေတြ လုပ္ ေနပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္အရ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠ သုိလ္နဲ႔ မႏၲေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသုိလ္မွာ ျမန္မာစာသင္ယူ ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသား ၂၄၃ ဦးရွိေနပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္ တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားဘာ သာတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေနသည့္ ျမန္မာဘာသာ စကားဒီပလုိမာသင္တန္းမ်ား၊ Certificate (အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္)သင္တန္းမ်ား၊ ဘာ သာေဗဒသင္တန္းမ်ား၌ ႏုိင္ငံ တကာေက်ာင္းသားမ်ား တက္ ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘Student Exchange (ေက်ာင္းသားဖလွယ္မႈ)အရ လာ တက္တာလည္းရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ က်ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းေတြက သူတို႔ကုိယ္တိုုင္ စိတ္၀င္စားလုိ႔ လာတာလည္းရွိ တယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ဂ်ပန္မ်ားတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသုိလ္မွ ကထိကတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္တြင္ လည္း ျမန္မာစာဘာသာရပ္လာ ေရာက္ေလ့လာေနေသာ ႏုိင္ငံ တကာေက်ာင္းသားတစ္ရာခန္႔ရွိ ၿပီး ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာသုေတသန ျပဳလုပ္ရန္၊ ပါရဂူက်မ္းျပဳစုရန္ လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ႏုိင္ငံ တကာေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ရွိသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အ ခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၇ ႏုိ ၀င္ဘာအထိ ျမန္မာတကၠသုိလ္ မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ နား လည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထုိးထား ေသာ ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္၊အ ဖြဲ႕အစည္း ၁၄၇ ခုရွိသည္။