ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိဘုိင္း 3G အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း 4Mbps သာရရွိဟု ထုတ္ျပန္

 သရီးဂ်ီ(3G)မုိဘုိင္း အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းသည္ 42 Mbps အထိရႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ မုိဘုိင္း 3G အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းသည္ ပ်မ္း မွ် 4.79Mbps အထိသာရရွိ ေၾကာင္း လန္ဒန္အေျခစုိက္ႀကိဳးမဲ့ အင္တာနက္ကြန္ရက္ကုိ တုိင္း တာစစ္ေဆးသည့္ Open Signal ကုမၸဏီက ေၾကညာသည္။

၂၀၁၆ ေမလမွ ၂၀၁၇ စက္ တင္ဘာအတြင္း တိုင္းတာသည့္ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းကုိ ပ်မ္းမွ် အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ Open Signal  ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အာရွေဒသအတြင္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 3G  အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းသည္ 3.5 Mbpsသာ ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုဘုိင္းဖုန္း အသုံးျပဳသူအားလုံး၏ ၆၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းသည္ 3G အင္တာနက္ကြန္ ရက္ကုိ အဓိကအားထားအသုံးျပဳ ေနေၾကာင္း တယ္လီေနာမွ နည္း ပညာဆုိင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ Mr.Jai Prakash ကေျပာသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 4G အင္ တာနက္ကြန္ရက္ကုိ စတင္အသုံး ျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း မုိဘုိင္းအင္ တာနက္ အသုံးျပဳသူအားလုံး၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ 3G အင္တာ နက္စနစ္ကုိ အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း တယ္လီေနာက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

4G အင္တာနက္ကြန္ရက္ ကုိ မိတ္ဆက္ထားသည့္ ဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအ နက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းသည္ အင္တာနက္ေဒါင္း လုတ္အျမန္ႏႈန္း 150Mbps အထိ ရရွိမည္ဟု ေၾကညာထားၿပီး တယ္လီေနာက 40 Mbps အထိ အျမန္ႏႈန္းရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အလားတူ အူရီးဒူးသည္ ၂၀၁၈ အတြင္း 4G Pro အသုံးျပဳ ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ ေဒါင္းလုတ္အျမန္ႏႈန္း 500Mbps  အထိရရွိေစမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ မ်ား၏ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း သည္ Latancy ဟုေခၚသည့္အ ခ်က္အလက္ေတာင္းဆုိမႈ ၾကာ ျမင့္ခ်ိန္၌ စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဒသတြင္းနည္း ပညာဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္း MIDO က စက္တင္ဘာအ တြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

3G အင္တာနက္ကြန္ရက္ ေဒါင္းလုတ္အျမန္ႏႈန္းသည္ အ ျမင့္ဆုံး 40Mbps ရွိၿပီး 4G အင္ တာနက္ကြန္ရက္ ေဒါင္းလုတ္အ ျမန္ႏႈန္းသည္ အျမင့္ဆုံး 150 Mbps ရွိသည္။