သံေတာင္ႀကီးရွိ ဖာလာစုိက္ေတာင္သူမ်ား ေခ်းေငြရရွိေရး အေထာက္အထားမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္

သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ဖာလာစုိက္ေတာင္သူမ်ား အား ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏုိင္ေရး အိမ္ေထာင္စုဇယားအပါအ၀င္ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပုံစံ (၇)မျပဳလုပ္ ရေသးသူမ်ားကို အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု စိုက္ပ်ဳိး ေရးဦးစီးမွဴးဦးသိန္းမင္းထုိက္က ေျပာသည္။


ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရက သံေတာင္ႀကီးႏွင့္ လိပ္သိုၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၃၄ ခုတြင္ စိုက္ ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းရန္ ဖာလာစိုက္ဧက စာရင္းေကာက္ယူထားကာ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံခန္႔ ေခ်းေပးရန္ လ်ာထားၿပီး တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္း ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဖာလာဆြတ္ခူးခ်ိန္တြင္ လုိ အပ္ေသာေငြအတြက္ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ေတာင္ငူစိုက္ပ်ဳိး ေရးဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဖာ လာရိတ္သိမ္းဆြတ္ခူးစရိတ္ ထုတ္ ေခ်းေပးရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ေတာင္ငူစုိက္ပ်ဳိးေရးဘဏ္ ကလည္း ၎တုိ႔ဌာန သတ္မွတ္ ပုံစံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ေတာင္ သူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာ တြင္ လိုအပ္မည့္ မွတ္ပုံတင္၊ အိမ္ ေထာင္စုဇယားႏွင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ(၇) မရွိ သူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အျမန္ဆုံးလုပ္ ေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေန သည္။ 

‘‘ေခ်းခ်င္တယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ မူ၀ါဒနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္သံေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွာ လုပ္လုိ႔ရမယ္ေပါ့။ မွတ္ပုံတင္မရွိတဲ့သူေတြလည္း မွတ္ပုံတင္ျပန္လုပ္ေပါ့။ တကယ္ လို႔ ပုံစံ(၇)မရေသးတဲ့ သူေတြ ဆုိရင္လည္း ပုံစံ(၁)နဲ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ ဖို႔၊ ျပန္ေလွ်ာက္ရင္လည္း ဒီကာ လအမီ လုပ္ေပးမယ္ေပါ့။ အဲဒါေလးေတြကို ဌာနအေနနဲ႔ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးမယ္’’ ဟု ဦးသိန္းမင္းထုိက္က ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဖာလာ စုိက္ပ်ဳိးသူအမ်ားစုသည္ ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဆြတ္ခူးၾကသျဖင့္ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ ပိုမိုအဆင္ေျပသည့္ ေမလႏွင့္ ဇြန္လတြင္သာ ေခ်းယူမည့္ ဆႏၵရွိသူမ်ားေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ႏွစ္ ပိုင္းကန္႔သတ္ထားတယ္။ ဒီဇင္ ဘာမွာ ေခ်းခ်င္တဲ့သူေတြကို လည္း စာရင္းေတာင္းထားတယ္။ ေတာင္သူေတြျပန္ဆပ္ဖို႔ အခက္ အခဲျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း ေမလ၊ ဇြန္လေလာက္မွပဲ ေခ်းေပးဖို႔ေပါ့’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

သံေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ကိုးခုႏွင့္ လိပ္သို ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၂၅ ခုတို႔ တြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦး စီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ စိုက္ပ်ဳိး ေရး၊ ေျမစာရင္း၊ တိေမြးကုႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတို႔ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖဲြ႕ ငါးဖဲြ႕က ကြင္းဆင္းစာရင္းေကာက္ယူၿပီးယူရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ ဖာလာစိုက္ ေတာင္သူ ၃,၅၀၀ ခန္႔ႏွင့္ စိုက္ဧက ၃၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။