ကန္ေတာ္ႀကီး၌ ေကာက္ရသည့္ မွတ္ပံုတင္ ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ မႏၲေလးမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ ႀကီး၌ ေကာက္ရသည့္ အမ်ဳိး သားမွတ္ပံုတင္ ၁၂၉ ခုတြင္ မႏၲ ေလးမွ မွတ္ပံုတင္ ၈၄ ခု ပါဝင္ ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရေတြ႕ရသည္။

ကန္ေတာ္ႀကီးဝင္း၊ နဂါး ကြၽန္းျမက္ခင္းျပင္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္၊ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔က အိမ္ ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ မ်ားစြန္႔ပစ္ထားသည္ကို က်န္းမာ ေရးေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနသူမ်ား က ေတြ႕ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယအမ်ားဆံုးသည္ ဧရာဝတီမွျဖစ္ၿပီး ၁၇ခုျဖစ္သည္။  မေကြးမွ ေျခာက္ခု၊ ပဲခူးမွေလးခု၊ ရန္ကုန္မွ ငါးခု၊ မြန္ျပည္နယ္မွ ေျခာက္ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတို႔မွ တစ္ ခုစီႏွင့္ ေရစိုပ်က္စီးသြားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေလးခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ ျပန္ထားသည္။ သစ္ပင္ေျခရင္း တြင္ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ အိမ္ ေထာင္စုစာရင္း ၂၁ ေစာင္ပါဝင္ ၿပီး ရန္ကုန္မွ ၁၄ ေစာင္ႏွင့္ မႏၲ ေလးမွ ခုနစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။

စြန္႔ပစ္ထားသည့္ အိမ္ ေထာင္စုစာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္ ကတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ ဆုိင္ရာတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ တရားဝင္ထုတ္ေပး ထားေသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ မွတ္ပံုတင္ကတ္မ်ား ဟုတ္၊ မဟုတ္ စိစစ္ေနေၾကာင္း ျပည္ ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။