ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အထူးေကာ္မရွင္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ခ်င္းမတူညီ

ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ ဥပေဒအခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးေနသူမ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္

 ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ ဆုိင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္ သည့္ အထူးေကာ္မရွင္တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ခ်င္း မတူညီေၾကာင္းႏွင့္ အေထာက္အ ကူေပးေရးအဖြဲ႕သည္ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါး၍ ဥပေဒအခြင့္အေရးဆံုး႐ႈံးေန သူမ်ားကို ကူညီႏုိင္ရန္ ဖြဲ႕စည္း ထားေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဦးဉာဏ္ဝင္းဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူသည့္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ ေပးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္း စစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ သည္ ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္း ၎ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မရွိဆင္းရဲ လို႔ ဥပေဒအခြင့္အေရးေတြ ဆံုး ႐ႈံးေနတဲ့သူေတြကို ကူညီဖို႔ပါ။ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ေကာ္မရွင္က အစိုးရ ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီလို ပဲ နားလည္တယ္’’ဟု ဦးဉာဏ္ ဝင္းက ဆုိသည္။

ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္ အကူေပးေရးဥပေဒကို ယခင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကတည္း က စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕ မဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ဘဲ လက္ရွိလႊတ္ ေတာ္က ယင္းဥပေဒကို ထပ္မံျပင္ဆင္ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး လက္ မွတ္ေရးထိုး၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ယင္းအဖြဲ႕ကုိ ဥကၠ႒ ဦးဉာဏ္ဝင္းအပါအဝင္ ဌာနဆုိင္ရာ ေျခာက္ခုမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအ ဆင့္ ေျခာက္ဦးႏွင့္ ေရွ႕ေနခုနစ္ဦး စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အကူ ေပးေရးအဖြဲ႕သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူ၊ မျပည့္စံုသူမ်ားကို ဥပေဒပိုင္း ဆုိင္ရာ အႀကံဉာဏ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း   ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး တရားမမႈမ်ားအတြက္ အကူအညီမေပးႏုိင္ေသးေၾကာင္း  အဖြဲ႕ဝင္ဦးေက်ာ္ဟိုးက ေျပာသည္။