အင္ဒုိနီးရွားစစ္ဘက္အႀကီးအကဲေနရာ အစားထိုးရန္ ေလတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ သမၼတက အမည္စာရင္းတင္သြင္း

အင္ဒုိနီးရွားေလတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဟာဒီတီဂ်ာဟန္တုိ(ဝဲ)ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Antara Foto/Puspa Perwitasari/REUTERS)

ဧၿပီတြင္ အၿငိမ္းစား ယူေတာ့မည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး၏ ေနရာတြင္ အ စားထိုးရန္ အင္ဒုိနီးရွားသမၼတ ဂ်ဳိကုိဝီဒုိဒိုက ေလတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အား လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား TNI ေခါင္းေဆာင္သစ္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည္။

ေလတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဟာဒီ တီဂ်ာဟန္တိုသည္ သမၼတႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီး ယခင္က ဂ်ာဗားကြၽန္း ေပၚရိွ ဆိုလိုၿမိဳ႕ကို ဝီဒုိဒုိက ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ယင္း ၿမိဳ႕ရိွ စစ္ဘက္အေျခစုိက္စခန္း တစ္ခုကုိ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသည္။


ယင္းကတည္းက တီဂ်ာဟန္တုိသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ရာထူးတုိးခဲ့ ၿပီး ေလတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အဆင့္ ထိ ေရာက္လာသည္။

 ဟာဒီတီဂ်ာဟန္တိုသည္ TNI တပ္မွဴးျဖစ္လာရန္ အရည္အ ခ်င္းရိွသည္၊ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရိွသည္ ဟု မွတ္ယူေၾကာင္း အမည္စာ ရင္းတင္သြင္းမႈကုိ အတည္ျပဳၿပီး ေနာက္ သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွ သူ ဂ်ဳိဟန္ဘူဒီက သတင္းေထာက္မ်ားအား တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆိုျပဳမႈကုိ လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္ျပထားၿပီး လႊတ္ ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ လုိသည္ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဘူဒီကေျပာ သည္။

ဧၿပီတြင္ ရာထူးသက္တမ္း ကုန္ခ်ိန္၌ ထြက္ခြာေတာ့မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂါေတာ့ႏူမန္တိုကုိ ေလ့ လာသူမ်ားက ၎၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဟု ေျပာ ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာခဏဆုိသလို အျငင္းပြား ဖြယ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္ ဟုဆုိသည္။

 လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းေန သင့္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအ ေပၚ သစၥာရိွမႈေသခ်ာရန္လိုသည္ ဟု ဝီဒုိဒိုက ေအာက္တုိဘာက ေျပာၾကားသည္။  

­—Ref: Reuters