ေထာက္ခံမဲရေရး ဘာသာေရးကုိ အသံုးမခ်ရန္ အင္ဒုိနီးရွား မြတ္စလင္အဖြဲ႕ႀကီး သတိေပး

 ေထာက္ခံမဲရေရး အစၥလာမ္ဘာသာကုိ အသံုးခ် ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ လူနည္းစုဝင္မ်ားကို ခဲြျခားဆက္ ဆံျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡ ဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည့္ ရန္ လုိေသာ သည္းမခံႏုိင္သူမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္မႈျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း အင္ဒုိနီးရွား၏ အႀကီးဆံုးမြတ္စလင္ အဖြဲ႕ Nahdlatul Ulama (NU)က သတိေပးသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာကို လက္ နက္တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးခ်ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရေနေသာ ႏုိင္ငံေရးသ႐ုပ္ေဆာင္ မ်ားရိွၿပီး မတူကဲြျပားမႈမ်ားေသာ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခု၌ ဘာ သာေရးကုိ အသံုးခ်ျခင္းသည္ အျခားေသာ ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NU ၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယာယာစတာကူက စီအင္န္ေအသတင္းဌာနအား ေျပာၾကားသည္။


ယင္းမွာ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားအသြင္သုိ႔ အလြယ္တကူ ကူးေျပာင္းသြားႏုိင္သည့္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေနသည္ဟု ၎ကေျပာ ၾကားသည္။

 NU က အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲအႏုိင္ရေရး ဘာသာ ေရးကုိ အသံုးခ်ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕ ရိွေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

 NU သည္ အဖြဲ႕ဝင္ သန္း ၅၀ ရိွၿပီး ကမၻာ့မြတ္စလင္ဦးေရအမ်ားဆံုး အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၏ သေဘာထား အလယ္အလတ္ရိွအစၥလာမ္ဘာသာေရး မ်က္ႏွာဖံုးအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ လူ႔ အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုလံုး၏ လံုၿခံဳ ေရးကုိ အာ႐ံုစုိက္ရန္လိုေၾကာင္း စတာကူကေျပာသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစေရး အသံုးခ်ခြင့္ မေပးရန္လည္း ၎ကေျပာသည္။မေလးရွားဒီမုိကေရစီႏွင့္ စီး ပြားေရးေရးရာအဖြဲ႕ IDEAS က လည္း ေထာက္ခံမဲရေရး ဘာသာ ေရးကုိ အသံုးခ်မႈသည္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးမဟာဗ်ဴ ဟာ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္လာ သည္ဟု ေျပာသည္။

—Ref: CNA