ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ရွင္းလင္း

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရာ တြင္ က်ပ္ ၁၅ သိန္းမွ က်ပ္သိန္း ၂၀ ၾကားကုန္က်မႈသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) သို႔ ေပးေဆာင္ရျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရး မွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက သတင္းမီဒီ ယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာ ၾကားသည္။

ရင္းႏွီီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသို႔ ကုမၸ ဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကး၊ စာရြက္စာ တမ္းေၾကး အပါအဝင္က်ပ္ငါး သိန္းခန္႔သာ ေပးရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။‘‘အျပင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ မွတ္ပံု တင္ေၾကးက DICA နဲ႔မဆိုင္ဘူး။ အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီေတြက ထပ္ေဆာင္းေငြယူေနတာပါ။ ဒါ ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေအာင္ ေျပာ ျပတာပါ’’ ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။ လက္ရွိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရသည့္ အဆင့္မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ထားေသာ္လည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ကုိင္ျခင္းထက္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ငန္းအပ္၍ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေၾကာင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေနသည့္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။