အႏုပညာေၾကးမေပးတဲ့ ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီကို တရားစြဲဆိုတဲ့ ကင္မ္ဝူဘင္

 ေတာင္ကိုရီးယားမင္းသား ကင္မ္ဝူဘင္က ၎အားေလးႏွစ္ ၾကာသည္အထိ အႏုပညာေၾကး မေပးေသာ ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီတစ္ ခုကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ကင္မ္ဝူဘင္သည္ ၂၀၁၃ တြင္ အဆိုပါကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အ လက္မ်ားအတိုင္း ယင္းကုမၸဏီ ၏ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း  အႏု ပညာေၾကးကန္ေဒၚလာ ၆၆,၀၀၀ ကို မရရွိေသးေပ။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါကုမၸဏီ ႏွင့္ ၂၀၁၂ တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ မင္းသား ဂ်ိဳဆိုသည္လည္း အႏု ပညာေၾကး မရရွိေသးေပ။

တရား႐ံုးက ထိုုကုမၸဏီကို ဆင့္ေခၚခဲ့ၿပီး ကင္မ္ဝူဘင္ႏွင့္ ဂ်ိဳ ဆိုအား က်န္ရွိေနေသာ အႏုပညာ ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ရန္ မိန္႔ဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း  ယင္းကုမၸဏီက ထို ေငြေၾကးပမာဏကို မေပးႏိုင္ေသး ေၾကာင္း ေျပာကာ ဆိုင္းင့ံထား သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုရီးယားအႏု ပညာကုမၸဏီမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ ရာအဖြဲ႕က က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီေသာ ထိုကုမၸဏီကို အရးယူရန္ စီစဥ္ေန သည္။           —Ref:koreaboo