႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး သင္းလံုးကြၽတ္ညီလာခံ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ က်င္းပမည္

လက္ရွိ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးဇင္၀ိုင္း

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အ စည္းအ႐ံုးက ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ ၂၀၁၇ သင္းလံုးကြၽတ္ညီလာခံကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသား ကဇာတ္႐ံု၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ ဦးဇင္ဝိုင္းက ေျပာသည္။

‘‘႐ုပ္ရွင္ညီလာခံမွာ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ေရး ဆြဲမယ္။ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးမွာ အလႊာ ၁၀ လႊာရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီ အလႊာေတြရဲ႕ အႀကံျပဳစာ ၁၀ ေစာင္ရွိတယ္။ ဒါ့အျပင္ အႀကံျပဳ လႊာမ်ားလက္ခံေရးနဲ႔ ျပဳစုေရး ေကာ္မတီဆိုၿပီး လူဦးေရ ၄၅ ေယာက္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီကေန တစ္ေလာက လံုးအတြက္ ၿခံဳငံုၿပီး ၁၀ လႊာလံုး နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အႀကံျပဳလႊာတစ္ေစာင္ ေရးပါမယ္။  အားလံုးေပါင္းလိုက္ ရင္ အႀကံျပဳလႊာ ၁၁ ေစာင္ျဖစ္ သြားပါမယ္။ အဲဒီ ၁၁ ေစာင္လံုး ကို အဲဒီေန႔မွာ ဖတ္ၾကားတင္သြင္း မယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ံုးသည္ ၂၀၁၂ က စတင္ကာ လြတ္လပ္ေသာ NGO အဖြဲ႕အ စည္းျဖင့္ စတင္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္ လည္း ၂၀၁၇ အထိ ငါးႏွစ္တာ ကာလလံုး သင္းလံုးကြၽတ္ညီလာ ခံက်င္းပျခင္းမ်ိဳးမရွိခဲ့ဘဲ ယခင္ ႏွစ္အဆက္ဆက္က ျပ႒ာန္းခဲ့ ေသာဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မူေဟာင္းအတုိင္း က်င့္သံုးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ညီလာခံသို႔ ေနရာအခက္ အခဲေၾကာင့္ အလႊာတစ္လႊာလွ်င္ လူဦးေရ ငါးဆယ္မွေျခာက္ဆယ္ အထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ထားၿပီး မည္သူမဆို ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္အ ေၾကာင္းအရာမဆို အႀကံျပဳခြင့္ရွိ သည္။

‘‘ပုဂၢိဳလ္ေရးတုိက္ခိုက္မႈ ေတြ၊ ဆဲဆိုမႈေတြ၊ တစ္လႊာနဲ႔ တစ္လႊာ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈပ်က္ျပား ေစမယ့္ ထုိးႏွက္မႈေတြမပါဘဲ လြတ္လပ္စြာ တင္ႏုိင္ပါတယ္။ အလႊာလိုက္တင္ျပတာေတြကို ျပန္စုၿပီး တစ္ေစာင္တည္း တင္ျပ မယ္’’ဟု တင္ျပမည့္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးဇင္ဝိုင္းက ေျပာသည္။