ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဘယ္လုိေရြးၾကမလဲ

အခုတစ္ေလာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ားကို ဧၿပီလအတြင္း အသစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္သတင္း က ေရပန္းစား စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္ အား လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားလာ ၾကသည္မွာ ေကာင္းေသာလကၡ ဏာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္း မွာ ယေန႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တြင္ ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံ စည္း႐ံုးဦးေဆာင္ၾကရ မည့္သူမ်ားမွာ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ပင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အျခား ေသာ အထက္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ မရရွိ ၾကေသးေသာ္လည္း မိမိတို႔ကို အနီးကပ္အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ ရမည့္ ဒီမိုကေရစီပိုင္ခြင့္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးခ် ေရြးခ်ယ္ ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါ သျဖင့္ ယခုေဆာင္းပါးကို ေရး သားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ရပ္ရြာအေရး ကိစၥမ်ားကို ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲမည့္ သူမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြး ခ်ယ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔ ေမွ်ာ္ မွန္းၾကသည့္ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္း ကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာလည္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပ သည္။ အသစ္ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္း လိုက္ေသာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္သည့္ ဥပေဒတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ယခင္အ ႀကိမ္ကကဲ့သို႔ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားကသာ မဲေပးေရြးခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုဝင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီက မဲေပးေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝေပးထားသည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ တာဝန္မ်ားကို အထူးေက်ပြန္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စာေရး သူ ႀကံဳခဲ့ဖူးေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႏွစ္ဦးအေၾကာင္းကို နမူနာအျဖစ္ တင္ျပလိုပါသည္။ ထုိသို႔ တင္ျပရျခင္းမွာလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိခိုက္နစ္နာေစလိုေသာ သေဘာဆႏၵျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိကၡာရွိေသာ၊ တရားမွ်တမွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္ ေစတနာျဖင့္ သာ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။

ေျပာရလွ်င္ ယခုႏွစ္ေစာ ေစာပိုင္းက စာေရးသူတုိ႔ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ ေကာ္မတီေရြး ခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဆက္စပ္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရး သူတုိ႔ၿမိဳ႕တြင္ စည္ပင္ေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္စဥ္ကာလက ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေျခာက္ ဦးရွိသည့္အနက္ အသက္အႀကီး ဆံုး(အသက္ (၇၀) ခန္႔) ျဖစ္သည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး ႏွင့္ အသက္အငယ္ဆံုး (အသက္ (၅၀)ခန္႔)ျဖစ္သည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးတို႔၏ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပံုကို တစ္နည္းအား ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပံုတို႔ ကို ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ ပါသည္။

အဆိုပါ စည္ပင္ေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္အၿပိဳင္အ ဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခံၾကသည္ မွာ သဘာဝတရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအား မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္သူကို ေထာက္ခံအားေပး ဝန္းရံသည္မွာလည္း မိမိတို႔၏ ပုဂၢလိက ပိုင္ခြင့္ပင္ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အဆိုပါ ေထာက္ခံ အားေပးဝန္းရံမႈသည္ မိမိ၏တာဝန္ႏွင့္ ပိုင္းျဖတ္ခြဲျခား ထားျခင္း၊ မထားျခင္းသည္ ကာယကံရွင္၏ တရားမွ်တမွန္ကန္ ေသာစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ သိကၡာတရား တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။

အဆိုပါ စည္ပင္ေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္ပြဲ၏ ရပ္ေက်းအဆင့္ ေရြး ခ်ယ္ပြဲတြင္ အေစာကတင္ျပခဲ့ သည့္ အသက္အငယ္ဆံုး ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ရပ္ကြက္အ ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ အဆိုပါ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံလိုလား သည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ တစ္ဖက္မွ ယွဥ္ ၿပိဳင္သည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မဲမေကြမ ကြာရွိေနမည္ကို အဆိုပါအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးက ခန္႔မွန္းမိပါသည္။ အ ဆိုပါ အေျခအေနကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ မဲေပးၿပီးျဖစ္သည့္ အိမ္ ေထာင္စု ေလးငါးစုေလာက္မွ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ထပ္မံမဲေပးေတာ့ မည့္ အေနအထားကို သိရွိလိုက္ပါ သည္။ အသက္ငယ္ရြယ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ အဆိုပါထပ္မံမဲေပးမွဴကို မသိဟန္ေဆာင္ေန လိုက္လွ်င္ မိမိလိုလား ျဖစ္ေစခ်င္ သူ ေသခ်ာေပါက္ အႏုိင္ရရွိမည္ကို သိရွိေသာ္လည္း သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးတာဝန္ကို အေလးထားကာ မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အႏိုင္ရယူျခင္းကို ႏွစ္သက္လိုလားမႈမရွိဘဲ အဆိုပါ ထပ္မံမဲေပးၾက မည့္ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားအား မဲေပးျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္လိုက္ပါ သည္။ အဆိုပါ ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လိုလားေထာက္ခံသူသည္ မဲတစ္မဲသာ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရပါသည္။

ေနာက္တစ္ဖန္ အသက္အ ႀကီးဆုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ကို ဆက္လက္တင္ျပပါ မည္။ အဆိုပါ စည္ပင္ေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုး ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္ေထြ အုပ္ခန္းမ၌ ဆက္လက္က်င္းပရာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ေရး ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ ေျခာက္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေရွ႕စင္ျမင့္ ထက္တြင္ (ဒိုင္မ်ားအျဖစ္) ေနရာယူရပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ မဲမ်ားအသီးသီးေပးၿပီး၍ စိစစ္ေၾက ညာေသာအခါ အဆိုပါ အသက္အႀကီးဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လိုလားေထာက္ခံေသာအဖြဲ႕မွ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း သိလိုက္ရသည့္အ ခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ အသက္အႀကီး ဆံုး ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ လူအမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္စင္ျမင့္ ထက္မွေန၍ သူ၏အဖြဲ႕သားမ်ား အား လက္မေထာင္၍ျပလိုက္ သည္ကို အမ်ားကျမင္ေတြ႕လိုက္ရ ပါသည္။ အဆိုပါ အျပဳအမူသည္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ တာ ဝန္ရွိသည့္ေနရာမွေနၿပီး မိမိ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားခ်က္ကို ေရွ႕တန္း တင္ျပဳမူလိုက္သည့္ အျပဳအမူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အျပဳအမူေၾကာင့္ တစ္ဖက္ ႐ံႈးနိမ့္ ေသာအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ကန္႔ကြက္ လိုက္ရာ သက္ဆိုင္ရာမွ ျပန္လည္ စိစစ္ စစ္ေဆးေသာအခါ ဥပေဒ ႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အဆို ပါအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လိုလားေသာ အဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးတို႔ ပယ္ ဖ်က္ျခင္းခံလိုက္ရပါသည္။

အထက္တင္ျပပါ စာေရးသူ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွစ္ဦးတို႔၏ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပုံကို ေလ့လာ သံုးသပ္ ဆန္းစစ္ၾက၍ ယခုျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္ၾကရမည့္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို မွန္မွန္ ကန္ကန္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၾကပါေစ ရန္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုက္ရပါ သည္။။