ေဆာက္လုပ္ေရးဟု ေခၚသည္

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သက္တမ္းသည္ ၁၃၁ ႏွစ္ရွိခဲ့ ၿပီဟု သိရွိရ၏။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ ေခတ္တြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ Public Works Department (PWD) (ေခၚ)ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနကို အေျခခံ၍ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေသာအခါ ‘ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန’ျဖစ္ေပၚလာခဲ့၏။ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေနာက္ဆံုးအမည္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ခဲ့ေလ၏။ PWD သည္ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၿဗိတိသွ်တို႔ သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ၁၈၆၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအးခ်ိဳ (မဟာဝိဇၨာ)၏ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အရ သိရွိရ၏။ ထိုကာလမွ ေရတြက္လွ်င္ ၁၄၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာႏွစ္မွာ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ေရတြက္ၿပီး (၁၃၁)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ေသာ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ခမ္းနားစြာက်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။


ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဟူေသာအ ေခၚအေဝၚႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဟူ ေသာ အေခၚအေဝၚႏွစ္ရပ္ကို ႏိႈင္း ယွဥ္လွ်င္ စာေရးသူသည္ ‘ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္း’ကို ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္၏။ ျပည္ သူတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္သည္ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ကို ‘ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း’ စကားရပ္က အျပည့္အဝထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပေန၏။ အခါမလပ္ သတိ ေပးေနသကဲ့သို႔ရွိ၏။ ျပည္သူဗဟို ျပဳေခတ္အခါႏွင့္ ပိုမိုလိုက္ဖက္၍ ျပည္သူ႔ေငြကို ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီး ပြားအတြက္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အထူးေျပာရန္ မလိုေတာ့ေပ။ ေဆာက္လုပ္ေရးဟူေသာ စကား ရပ္သည္ အထက္ပါအဓိပၸာယ္ကို ထင္ဟပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ ထပ္ဆင့္ ၍ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုေပးရန္ လုိအပ္ ၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္း အဓိပၸာယ္ကိုသာ တိုက္႐ိုက္ထင္ ဟပ္ၿပီး မည္သူ႔အတြက္ ေဆာက္ လုပ္ေပးသည္ဟူေသာ သေဘာကို ဆင့္ပြားေတြးယူရေသာ (သို႔ မဟုတ္) ေဖာ္ျပရေသာ စကားရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္မိေပသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ (၁၃၁)ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ တြင္ ထြက္ခြာရင္း ရန္ကုန္-မႏၲ ေလးအျမန္လမ္းမႀကီး ၁၁၅ မိုင္ အေရာက္၌ အထက္ပါ အေတြး မ်ားကို ပြားမ်ားမိျခင္းျဖစ္၏။ တစ္ ဖန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ ေန႔က မိမိေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ငါးသိုင္း ေခ်ာင္း-ဂြလမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲ ေလးအျမန္လမ္းမႀကီးကို ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္မိျပန္၏။ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း- ဂြလမ္းသည္ ရခုိင္႐ိုးမကို ထဲထဲ ဝင္ဝင္ျဖတ္ေက်ာ္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းေဘးရွိ ႐ိုးမသစ္ေတာမ်ားက လမ္း၏ အလွကို ရႊန္းျမသာယာေစလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရ၏။ အျမန္ လမ္းမႀကီးသည္ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္ ေျခ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ေဖာက္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္ ေအာက္၌ လမ္းၿပီးစီးေသာအခါ ေတာင္ေပၚရွိ သစ္ေတာမ်ား ေျခာက္ေသြ႕သြားေသာ ႐ႈခင္းကို အေဝးမွပင္ လွမ္းျမင္ရ၏။ ယခု အခ်ိန္အထိ ႐ိုးမသစ္ေတာမ်ား အျပည့္အဝ ရႊန္းျမစိုျပည္ျခင္းမရွိ ႏိုင္ေသးေပ။

 လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအ ေၾကာင္းျပဳ၍ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပး ညီ ပေရာဂပမာ ပူးကပ္ဝင္ေရာက္ လာေသာ အေျပာင္ရွင္း၊ အျပတ္ ရွင္းစီမံခ်က္မ်ား လက္လြန္သြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ေတြးေတာေနမိ ၏။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က တနသၤာရီတုိင္း ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕မွ ေကာ့ေသာင္းသို႔သြားေသာ လမ္းမေပၚ၌လည္း အလားတူ ျမင္ကြင္း ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရဖူး၏။ ယခုအခါ လမ္းကို လိုခ်င္သည္၊ သို႔ေသာ္ Forest Cleansing ပမာ သစ္ပင္ မ်ိဳးတုံးမႈလုပ္ငန္းကိုေတာ့ ေရွာင္မွ ျဖစ္မည္ဟူေသာ အသိက ျပည္သူ တုိ႔အတြင္း နက္႐ိႈင္းစြာ စိမ့္ဝင္လာ ၿပီျဖစ္၏။ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရိပ္ အာဝါသေကာင္းလွေသာ သက္ တမ္းရင့္ ကုကၠိဳပင္ႀကီးမ်ား ဆံုး႐ႈံး မည္စိုး၍ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္းကို ျပည္သူ တုိ႔က ဆန္႔က်င္ၿပီး လမ္းကိုအဆင့္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္သာ ေတာင္းဆုိ လာေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွစ္ရပ္စလံုး၏ အေရးပါမႈကို အေလးထားေသာေခတ္သို႔ ဝင္ ေရာက္လာၿပီဟု ေကာက္ခ်က္ခ် မိေပသည္။ ဤသည္ပင္ ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္း၏ သေဘာသဘာဝအစစ္ အမွန္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သက္တမ္း ၁၃၁ ႏွစ္တြင္ အဂၤ လိပ္လက္ေအာက္ ၆၂ ႏွစ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၆၉ ႏွစ္ပါဝင္ ၏။ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ အဂၤလိပ္လက္ေဝခံအျဖစ္ လမ္း ေဖာက္၊ တံတားေဆာက္တတ္လာ ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ကဆို ၾက၏။ စာေရးသူတုိ႔ငယ္စဥ္က ထိုအဆုိကို ဟုတ္ႏိုးႏိုးထင္ခဲ့၏။ အမွန္ေတာ့ ျမန္မာသည္ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ အေဆာက္အအံုပညာ ရပ္တြင္ ေရွးဦးေခတ္မွာပင္ ကိုယ္ တုိင္တီထြင္တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ ေတြ႕ ရွိခဲ့ရ၏။ တံတားႏွင့္ပတ္သက္၍ လွ်ိဳေျမာင္၊ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမ်ားကို ‘ႀကိဳးတံတား’ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေသာ အတတ္ကို လူသားတုိ႔ ဦးစြာတတ္ ေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ ၏။ သုေတသီ Joseph Gile ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ႀကိဳးတံတားဒီဇိုင္း ကို ဆန္းၾကယ္ေစၿပီး လက္ရန္းႏွင့္ ၾကမ္းခင္းပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးအစား ကို ကမၻာေပၚ၌ စတင္တည္ ေဆာက္ႏုိင္သူမ်ားတြင္ ‘အာသံ၊ ျမန္မာႏွင့္ ပီ႐ူး’လူမ်ိဳးမ်ား ပါဝင္ သည္ဟု ဆို၏။

ေအဒီ ၁၄၄ ခုႏွစ္၌ အင္းဝ- စစ္ကိုင္း ဧရာဝတီျမစ္ကူးႀကိဳးတံ တားကို ျမန္မာတုိ႔ တည္ေဆာက္ ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားရွိခဲ့သည္ ဟုလည္း သိရွိရ၏။ ေပအရွည္ ၃,၉၀၀ ရွိၿပီး ကြၽမ္းက်င္အလုပ္ သမား ၄၀၀၊ ဆင္ ၁၀ ေကာင္၊ ကြၽဲအေကာင္ ၁၀၀ ႏွင့္ အလုပ္ ၾကမ္းသမားအေျမာက္အျမားျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၇၀ ႏွင့္ ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ ၏။ ထို႔အျပင္ ယေန႔ ကမၻာ့ခရီး သြားတို႔ တအံ့တဩၾကည့္႐ႈေလ့ လာေနၾကရသည့္ ၁၉ ရာစု၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ၃,၉၆၉ ေပ ရွည္ လ်ားသည့္ ဦးပိန္တံတားသည္ ျမန္မာတံတားတည္ေဆာက္ေရး ပညာရွင္တုိ႔၏ ေျပာင္ေျမာက္ ေသာ လက္ရာမြန္ျဖစ္ေပသည္။

လမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ ေပၚတြင္ အီဂ်စ္ဘုရင္ Cheops က ဘီစီ ၃၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးလမ္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့ သည္ဟု သိရွိရ၏။ ပိရမစ္မ်ားအ တြက္ ဧရာမေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ား ကို သယ္ယူရန္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ဘီစီ ၂၀၀၀ ခန္႔တြင္ ခရိ ကြၽန္းရွိ Cortima ၿမိဳ႕ႏွင့္ Kmossis ၿမိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ေသာ ၁၅ ေပ အက်ယ္ လမ္းေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယတြင္ ဘီစီ ၃၂၂ မွ ၂၉၈ ခုႏွစ္အတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ ၏။ စာေရးသူ ဗုဒၶဂယာသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ဗိမိၼိသာရမင္းႀကီးလက္ထက္ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕၌ ေက်ာက္ျဖစ္ေန ေသာ လမ္းမ်ားေပၚရွိ လွည္းဘီး ရာႀကီးမ်ားကို ကုိယ္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရ ဖူး၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘီစီ ၂၀၆ ခုႏွစ္၌ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၏ အေနာက္ ဘက္ရွိ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕မွ မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ကုန္ သြယ္ေရးသံုးႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုး ေရွး ေဟာင္းလမ္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရ၏။ ဘီစီ ၁၀၀ ခန္႔မွစ၍ တ႐ုတ္ ျပည္သို႔ ေက်ာက္စိမ္းသယ္ယူမႈ လမ္းေၾကာင္း (Trade Route) ရွိခဲ့ သည္ဟုလည္း အဆုိရွိခဲ့၏။ ပ်ဴ ႏုိင္ငံ ဟန္လင္း၊ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕မ်ား၌ လမ္းမ်ား စနစ္တက်ေဖာက္လုပ္ ထား၏။ ပုဂံေခတ္ ဖက္လိပ္ဘုရား ၏ ၅၅၀ နိပါတ္ေတာ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ပံုမ်ားတြင္ ႏြားလွည္းပံုမ်ားရွိခဲ့၏။ ရာသီမေရြးသြားလာႏိုင္ေသာ လမ္းမ်ား ေအဒီ ၁၁ ရာစု ပုဂံ၌ ေကာင္း စြာတည္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာသည္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ အတတ္ပညာ ၌ ေရွးဦးေခတ္ၿပိဳင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းတည္ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိ ႏုိင္၏။ 

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္အ ခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဧရာျမစ္ကူး တံတားတစ္စင္းႏွင့္ စစ္ေတာင္း ျမစ္ကူးတံတားတစ္စင္းသာရွိခဲ့၏။ ယခုအခါ ဧရာဝတီျမစ္ကူးတံတား ၁၄ စင္းတိတိ ရွိလာ၏။ စစ္ ေတာင္းျမစ္ေပၚတြင္ တံတားငါး စင္းအထိ တည္ေဆာက္ၿပီး၍ ခ်င္း တြင္းျမစ္ေပၚတြင္ ႏွစ္စင္း၊ သံလြင္ ျမစ္ေပၚတြင္ ကိုးစင္းအထိ တည္ ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ၏။ 

  အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လမ္းကြန္ရက္ သည္ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔သာ ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္၏။ ျမစ္ ႀကီးေလးစင္း ကန္႔လန္႔ခံေန၍ အ ေရွ႕အေနာက္လမ္းကြန္ရက္ကို လံုးဝဦးစားေပးမႈမရွိခဲ့ေပ။ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာတုိ႔၏ စြမ္းအားျဖင့္ ကန္႔လန္႔ခံေနေသာ ျမစ္မ်ား၊