ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာပညာသင္ဆု အခြင့္အလမ္းမ်ား

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − Internet

ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ ဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ႕ပညာသင္ဆု

ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္မွ အျပည့္အဝေထာက္ပံ့ေပးေသာ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ ပညာ သင္ဆုျဖစ္သည္။ အျခားဘာသာ ရပ္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိဘဲ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္အတြက္ သာ ပညာသင္ဆုေပးအပ္မည္ျဖစ္ သည္။


ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ တြင္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာမွ ၂၀၁၉ ဇြန္လအထိ ဖြင့္လွစ္မည့္ အခ်ိန္ ပိုင္း ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အရး ဥပေဒဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ႕သင္တန္း သို႔ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္အထိ သြားေရာက္ရန္ မလိုဘဲ အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္းမ်ား ကို မိမိႏုိင္ငံမွသာ အြန္လိုင္းမွတစ္ ဆင့္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ကမၻာလံုးရွိ ႏုိင္ငံတုိင္းသို႔ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ၁၀ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ အခ်ိဳ႕သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳ ထားသည္။ ျမန္မာ၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာ အို၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔မွ အ နည္းဆံုးဘြဲ႕တစ္ခု ရရွိထားၿပီး လူ႔ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူ မ်ား အဆိုပါမဟာဘြဲ႕ ပညာသင္ ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားအနက္ ႏွစ္ဦးကိုသာ ပညာသင္ဆုေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အနည္းဆံုးဘြဲ႕တစ္ခုရရွိရမည္ ျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈအ တိုင္းအတာ၊ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကို ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု ကို http://mentorks.net/2017/12/02/fully-funded-scholarship-masters-inter national-human-rights-law-oxford-university-2၀18/ လင့္ခ္မွတစ္ဆင့္ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား မည့္သူမ်ားသည္ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသိုလ္၏ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အ ခြင့္အေရးဥပေဒဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ႕ အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္းကို သီးျခား ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ တန္းဝင္ခြင့္ရမွသာ ပညာသင္ဆု စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား မည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ပညာအ ရည္အခ်င္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးစြမ္း ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား ေပၚ မူတည္ၿပီး ပညာသင္ဆု စတာလင္ေပါင္ ငါးရာမွ ငါးေထာင္အထိ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ကို http:// ihrlmst.conted.ox.ac.uk/finance/funding/?utm_source=fb&utm_medium= sm&utm_campaign=1711-ip-pgaward1819-ihrlmst တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ေလးခုအတြက္ ဘြဲ႕ႀကိဳတန္းပညာသင္ဆု

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ National University of Singapore (NUS),Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU), Singapore University of Technology and Design (SUTD) တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား Dr. Goh KengSwee (GKS) ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္္မာ ႏုိင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

အဆုိပါ တကၠသိုလ္ေလးခု တြင္ ဘြဲ႕ႀကိဳတန္းတက္ေရာက္မည့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံ ၁၅ ခုမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေပး အပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း အက်ံဳးဝင္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ား သို႔ ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ သာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ေရာင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား ကိုသာ ပညာသင္ဆု စိစစ္ေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အ တြက္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ေနာက္ ဆံုးရက္မ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္မ်ားအတုိင္းသာျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားရန္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ၂၀၁၅ မတ္လ ၁၅ ရက္ျဖစ္သည္။

Dr. Go Keng Swee (GKS) ပညာသင္ဆုသည္ Association of Banks in Singapore (ABS) က ေပးအပ္ေသာ ပုဂၢလိက ပညာ သင္ဆုအစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ား သည္ NUS, NTU, SMU, SUTD တုိ႔တြင္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ ဘာ သာရပ္မ်ားမွလြဲ၍ ဘြဲ႕ႀကိဳဘာသာ ရပ္သင္တန္းတစ္ခုခု ဝင္ခြင့္ရရွိ ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေခါင္း ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ကို ျပသႏုိင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးမွတ္တမ္း ေကာင္းရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ Scholastic Assessment Test (SAT) ရမွတ္တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး SAT ရမွတ္အေပၚ မူတည္ကာ ပညာသင္ဆု စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ကာလ အမ်ားဆံုး ေလးႏွစ္အတြင္း ကုန္က်မည့္ ေက်ာင္းစရိတ္ႏွင့္ အျခားပညာ ေရးဆုိင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ႔ အ သြားေလယာဥ္ခ၊ ေက်ာင္းၿပီးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာမည့္ အျပန္ ေလယာဥ္ခ၊ ႏွစ္စဥ္ ပညာသင္ဆု စင္ကာပူေဒၚလာ ၆,၅၀၀၊ အ ေဆာင္ခမ်ား ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ သည္။ ပညာသင္ဆုရရွိသူ၏ စင္ ကာပူႏိုင္ငံတြင္ တက္ေရာက္ေန စဥ္ ပညာေရးမွတ္တမ္း၊ စြမ္း ေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္မႈတုိ႔အ ေပၚ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ပညာသင္ဆု ဆက္လက္ေပးအပ္သင့္၊ မသင့္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုျဖင့္ ဘြဲ႕ရၿပီးပါ က စင္ကာပူႏုိင္ငံ (သို႔မဟုတ္) အမိႏုိင္ငံရွိ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီတြင္ သံုးႏွစ္အလုပ္လုပ္ ကိုင္မည္ဟု ဝန္ခံကတိေရးထိုးရ မည္ျဖစ္သည္။

Dr.Goh Keng Swee(GKS) ပညာသင္ဆုကို http://www. pscgateway.gov.sg/app/gks/account/uidsignin2/ တြင္ ဝင္ ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၈ မတ္လ (သို႔မဟုတ္) ဧၿပီတြင္ အြန္ လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အင္တာဗ်ဴးေျဖ ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး အေသးစိတ္ကို http://abs. org.sg/dr-goh-keng-swee- scholarship သို႔ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ ေၾကး

ကမၻာေပၚရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔ေပးအပ္သည့္ Dorothy M.Senesh Graduate Fellowshipအစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ နယ္သာလန္ ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္း ခ်မ္းေရး သုေတသနအဖြဲ႕ ေဖာင္ ေဒးရွင္းက ေပးအပ္ေသာ ပညာ သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖစ္သည္။

Ms.Dorothy Senesh သည္ ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၎ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ခင္ပြန္းက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကစကာ အဆုိပါ Dorothy M. Senesh Graduate Fellowship အစီအစဥ္ကို တည္ ေထာင္ခဲ့သည္။

ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ား တက္ ေရာက္ေနသည့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္တကၠသိုလ္မွ အမ်ိဳးသမီးမဆို အဆုိပါ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ငါးေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ၂ ႏွစ္ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေန သူ၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ထား သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ကာပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္စဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာကို http://www. scholarships.ng/apply-doro thy-marchus-senesh-fellow ship-women-developing-countries-20182019/ လင့္ခ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အီးေမးလ္ လိပ္စာမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ရမည္။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ဘြဲ႕လက္ မွတ္ PDF ဖိုင္၊ ပညာသင္ေထာက္ ပံ့ေၾကး ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေပးသူ သံုးဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ PDF ဖိုင္မ်ား ပူးတြဲတင္ ျပရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိသူ ကို ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။


စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ National University of Singapore အား ေတြ႕ရစဥ္
ဓာတ္ပံု − Internet