ႏုိင္ငံျခားၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ယံုမွားသံသယစိတ္ရိွသည္ဟု ၾသစေၾတးလ်ကုိ တ႐ုတ္စြပ္စြဲ

 ၾသစေၾတးလ်၏ ျပည္ တြင္းမူဝါဒမ်ားအေပၚ ျပင္ပမွ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကို တားဆီးရန္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုအတြင္း ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ တန္ဘူလ္က ႏုိင္ငံျခားမွ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ကုိ တားျမစ္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္က ၾသစေၾတးလ် သည္ အေၾကာက္လြန္ေနၿပီး သူတစ္ပါးအေပၚ ယံုမွားသံသယ စိတ္ႀကီးေနသည္ဟု စြပ္စြဲသည္။

ႏုိင္ငံျခားအင္အားႀကီးႏုိင္ငံ မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကမၻာတြင္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား မႀကံဳစဖူး ပုိမ်ားေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ေနသည္ဟု တန္ဘူလ္က ကင္ဘာရာၿမိဳ႕တြင္ သတင္း ေထာက္မ်ားအားေျပာသည္။


၎က တ႐ုတ္၏ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားကို ကုိးကားေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ သည္။

ေဘဂ်င္းသည္ ၾသစေၾတး လ်တြင္ ၎၏ အင္အားအေပ်ာ့ စားအသံုးျပဳမႈကုိ တုိးျမႇင့္ဖြယ္ရိွ သည္ဆိုေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္ တက္ေနစဥ္ အထက္ပါေၾကညာ ခ်က္ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံေရးသ မားမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရ အက်ိဳး စီးပြားမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးၿပိဳလဲႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားလာသည္။

 ၾသစေၾတးလ်သတင္းဌာန အခ်ိဳ႕သည္ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈဟုဆိုေသာ အေျခအ ေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား အတုလုပ္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖာ္ ျပေနၾကေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ရိွ တ႐ုတ္သံ႐ံုးဝက္ဘ္ဆိုက္၌ ထုတ္ ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

 ယင္းသတင္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး အေၾကာက္ လြန္မႈႏွင့္ သူတစ္ပါးအေပၚ ယံုမွားသံသယစိတ္ႀကီးျခင္းကုိ ေဖာ္ျပ ေနသည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ ျပထားသည္။  

—Ref: Reuters