ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုလယာယီဌာေန ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံမွ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ကို သီးျခားစီေတြ႕ဆံု

 ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  သည္ ယမန္ေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၆) ရက္ က ကုလသမဂၢယာယီဌာေန ညႇိ ႏႈိင္း ေရးမွဴးႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံမွလူ႔ အခြင့္အေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို သီး ျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကုလသမဂၢယာယီဌာ ေန ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး Mr. Knut Ostby ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔အ ၾကား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ ဘာဂန္ ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Rafto Foundation for Human Rights  အမႈေဆာင္အရာရွိ Mr. Jostein Hoke Kabbeltvedt ကို ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဧည့္ခန္းမ၌ပင္ လက္ခံေတြ႕ဆံု၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကူး ေျပာင္းေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ လြတ္လပ္ေရး ေန႔အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ ေၾကာင္း ဗီဒီယိုအမွာစကားေပးပို႔ ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာ နက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  သည္ စကၠန္႔ေလးဆယ္ၾကာ ႐ုပ္သံဖိုင္တြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အတြက္ မ်ားစြာဝမ္းသာဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ ေစရန္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ ေရးႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈႏွင့္ ျပည့္ဝသည့္ လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းတို႔ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ မွ်ေဝႏိုင္ရန္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။