တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဦးေရ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အစုိးရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး ITAB အဖြဲ႕ အႀကံျပဳ

ေနျပည္ေတာ္သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ITABအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္(ဓာတ္ပံု− ရဲႏိုင္)

 တိုုင္းရင္းသားလူ မ်ိဳးစုဦးေရအခ်က္အလက္ထုတ္ ျပန္ရာတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္တိုင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္သြယ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသည့္ဦးေဆာင္ေပးရန္ သန္း ေခါင္စာရင္းနည္းပညာရပ္ဆုိင္ ရာ ႏုိင္ငံတကာအႀကံေပးဘုတ္ အဖြဲ႕(ITAB) ေခါင္းေဆာင္ Werner Haung က ေျပာသည္။

‘‘လူမ်ိဳးေရးဆုိင္ရာအခ်က္ အလက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဘယ္ လုိအႀကံျပဳထားလဲဆုိရင္ ဆက္ လက္ၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြ နဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ေနရာမွာဆုိရင္ စနစ္တက်ရွိတဲ့၊ ရွင္းလင္းျပတ္ သားမႈရွိတဲ့၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ နည္းလမ္းေတြ၊ ယႏၲရားေတြလုိအပ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။


ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းနည္း ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအ ႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕(ITAB)၏ ႏုိင္ငံ အတြင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ယင္းသုိ႔ေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ITAB အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ ငံတြင္ ၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အ ေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာ၌ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အစုိးရထံ အႀကံျပဳတင္ျပသည့္ အဖြဲ႕အ စည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အ ေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုလူဦးေရ အခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ကုိ အတိအက်ေျပာဆုိႏုိုင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးညီညီက ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဒါ ေတြေဆြးေႏြးဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ေဆြး ေႏြးၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ဘက္ကအ ႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဒါေတြကုိ အတည္ျပဳရမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳး သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၄ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခ်က္အရ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယင္း အေရအတြက္ထက္ပုိ၍ ထြက္ ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ဗဟိုသန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးအဖြဲ႕ က ခန္႔မွန္းထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဦးညီညီက ‘‘၁၃၅ မ်ိဳးမွာပါတဲ့ အုပ္စုေတြကုိ တခ်ိဳ႕ လူမ်ိဳးစုေတြက ေျပာတာ၊ ေပါင္း လုိက္တာေတြရွိတယ္လုိ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားရပါတယ္။ သူ တို႔ေဆြးေႏြးတာ။ ဒါက တိုးလာ ရင္လည္း တုိးႏုိင္တယ္။ ေလ်ာ့ လာရင္လည္း ေလ်ာ့လာႏုိင္တယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းအ ႀကံေပးေကာ္မတီ၌ ပါ၀င္သည့္ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဦးေရအ ခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဦးညီညီက ေျပာသည္။

လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္း အရာသန္းေခါင္စာရင္းကုိ ၂၀၁၄ မတ္လ ၂၉ ရက္မွ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ အထိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတစ္ၿပိဳင္နက္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစုိးရသစ္လက္ထက္ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဦးေရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္သာ ထုတ္ျပန္ရန္ က်န္ရွိေတာ့သည္။