ကုလ၏ ဖိုရမ္အားလံုးတြင္ ျမန္မာအေရးထည့္သြင္းျခင္းက စစ္မွန္သည့္ ေစတနာအေပၚ အေျခခံျခင္းရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာဟု ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးေျပာၾကား

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအထူးအစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးဦးထင္လင္းကိုေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − AP)

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈအရွိဆံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ၏ ဖိုရမ္အားလံုးတြင္ ျမန္မာအေရး ထည့္သြင္းျခင္းက စစ္မွန္သည့္ ေစတနာအေပၚ အေျခခံျခင္းရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာ ေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးဦးထင္လင္းက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္  ျမန္မာအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အ ထူးအစည္းအေဝး ေခၚယူခဲ့ရာ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္သံ အ မတ္ႀကီး ဦးထင္လင္းက ယင္းအ စည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အဆို မူၾကမ္းအေပၚ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီစိန္ ေခၚမႈကို ေျဖရွင္းဖို႔ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အသိုက္အဝန္းရဲ႕အကူအ ညီနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ႀကိဳဆိုပါ တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအကူ အညီ အေထာက္အပံ့ေတြဟာ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈသာ ျဖစ္သင့္ၿပီး ပိုမိုဆိုးရြားေစမႈ မျဖစ္ေစသင့္ပါ ဘူး’’ ဟု သံအမတ္ႀကီးက အထူး အစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ တကာအသိုက္အဝန္းႏွင့္အတူ စိုး ရိမ္ပူပန္မႈ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတ ကာ အသိုက္အဝန္း၏ ႀကိဳးပမ္း ခ်က္မ်ားသည္ မီးေလာင္ရာေလ ပင့္သကဲ့သို႔ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဦးထင္လင္းက တံု႔ျပန္သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အဆိုမူၾကမ္း တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးေစသည့္ အ ခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး အခ်ိဳ႕အခ်က္ မ်ားသည္ အျဖစ္မွန္ႏွင့္ေဝးကြာ ကာ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ ညီျခင္းမရွိိေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး က ေျပာၾကားသည္။

‘‘အတည္ျပဳစိစစ္ထားျခင္းမ ရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြကို အဆိုမူ ၾကမ္းမွာ အသံုးျပဳျခင္းဟာလည္း က်င့္ဝတ္နဲ႔  မညီသည္သာမက ပညာရွင္မဆန္ပါဘူး။ သက္ေသ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ၊ လက္ဆုပ္ လက္ကိုင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကိုလည္း စာသား မွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္’’ ဟု သံအမတ္ႀကီးက တံု႔ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးထင္ လင္းက အဆိုမူၾကမ္းသည္ ယံု ၾကည္မႈမတူညီသည့္ လူစုတစ္စု အေပၚတြင္သာ အဓိကအေလး ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘက္လိုက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ေဒါက္ တာကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေနသျဖင့္ ကုလလူ႔အခြင့္အ ေရး ေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သည္ မည္သို႔အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစ မည္ကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေမးခြန္း ထုတ္သင့္ေၾကာင္း ဦးထင္လင္း က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မူအရ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းကိုသာ ခ်မွတ္ သည့္ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမ ဆို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ပို မိုကြဲျပားမႈႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ မႈမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက အစည္းအေဝး၌ ေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၏ ႐ႈပ္ ေထြးမႈသည္ အလြန္ႀကီးမား ေၾကာင္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ တကာ အသိုင္းအဝုိင္းအေနျဖင့္ ပိုမိုသိရွိနားလည္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္းဦးထင္လင္းက ေျပာၾကားသည္။