အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္အဆို မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ႈံးနိမ့္

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖဲြ႕အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအား စုိက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆုိကုိျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕က ကန္႔ ကြက္ခဲ့သျဖင့္  မဲခဲြဆုံးျဖတ္ရာ ကန္႔ကြက္သူမ်ား၍ အဆုိ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ 

ယင္းအဆုိကို ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳပါက ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၏  ပုံရိပ္ႏွင့္ သိကၡာက်ဆင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ယင္းအဆုိကို ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအ ဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ သထုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက တင္သြင္းၿပီးဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးက အဆုိကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံက ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳပါက အစိုးရ အဖဲြ႕၏ ပုံရိပ္သိကၡာက်ဆင္းႏုိင္ သျဖင့္ ထုိအဆုိကို ဆုိင္းငံ့ထား သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ နယ္စည္ပင္ သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္း ေက်ာ္လြင္က မွတ္တမ္းတင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့သည္။

‘‘ဒီအဆုိမွာပါရွိတဲ့ စကာလုံး ကုိ ခြင့္ျပဳလုိ႔ရေပမယ့္ အစုိးရအ ဖဲြ႕ရဲ႕ပုံရိပ္၊ သိကၡာေတြက်ဆင္း ဖို႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆဲြခ်ေနသလို ျဖစ္ ေနတယ္။ တင္သြင္းခဲ့တဲ့အဆို ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက သံသယ ၀င္ၿပီး အစုိးရကိုအယုံအၾကည္ မရွိဘူးျဖစ္လာမယ္။ ျပည္သူ၊ အ စိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္အားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ ဒီအ ဆိုေၾကာင့္ ျပည္သူေတြသေဘာ ထားကဲြလဲြသြားႏုိင္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ သေဘာ ထားကဲြလဲြမႈေၾကာင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲ ေပးရာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၂၉ ဦး အနက္ ေထာက္ခံမဲ ကိုးမဲ၊ ကန္႔ ကြက္မဲ ၁၉ မဲ၊ ပယ္မဲ တစ္မဲျဖင့္ အဆုိကို အတည္မျပဳႏုိင္ခဲ့ေပ။

‘‘ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕၀င္ မ်ားအေပၚ အားမလုိ အားမရ၊ သံသယျဖစ္မႈမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူေတြၾကား ယုံ ၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မႈ ေလ်ာ့က်ေစ တယ္။ ေကာင္းမြန္စနစ္က်တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ၊ ျပည္သူ႔၀န္ ေဆာင္မႈဆုိင္ရာေတြ ေပၚထြန္း လာဖို႔ အစိုးရအဖဲြ႕အေနနဲ႔ အား သြန္ခြန္စိုက္  တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုတယ္’’ ဟု အဆိုတင္သြင္းသည့္ ဦးေအာင္ ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။ 

မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦး၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး၊ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ တပ္မ ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦး ရွိသည္။ 

Top News