ကာလဝမ္းေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိထားသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္သည့္ ကာလဝမ္းေရာဂါေၾကာင့္ ဝမ္းေလွ်ာ ၿပီး ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ႏိုင္သည္။

Vibirio Cholera ဟု ေခၚေသာ ဗက္တီးရီးယားပါဝင္သည့္ ေသာက္ေရ (သို႔မဟုတ္) အစားအစာမ်ား စားမိျခင္းေၾကာင့္ ကာလ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ၿပီး မေကာင္းမြန္ေသာ ေရဆိုးထုတ္စနစ္မ်ား၊ လူ ထူထပ္ေသာေနရာမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ အငတ္ေဘးစိုက္ေသာေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ ယင္းေရာဂါအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားသည္။

ယင္းေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ၿပီး ၁၂ နာရီမွ ငါးရက္အတြင္း ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ျပေလ့ရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ ေကာင္းျခင္း၊ အမ်ားသံုးေရညစ္ညမ္းေနျခင္း၊ ေရဆိုးထုတ္စနစ္မ်ား မေကာင္းျခင္း၊ ညစ္ညမ္းေသာေရကိုသံုးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေရထဲ တြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းေရာဂါျဖစ္ ႏိုင္သည္။

ေရာဂါရွိသူ၏ မစင္မွတစ္ဆင့္လည္း ယင္းေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ သည္။ က်က္ေအာင္မခ်က္ထားေသာ (သို႔မဟုတ္) ပင္လယ္စာ အစိမ္းစားျခင္းေၾကာင့္လည္း ကာလဝမ္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မား သည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အစိမ္းမ်ား၊ အခြံမခြာထားေသာအသီးမ်ား စားျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေအာ့ အန္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းျမန္လာျခင္း၊ အသားအေရတင္းျခင္း၊အသား အေရအျပာေရာင္သန္းလာျခင္း၊ ခံတြင္းႏွင့္လည္ေခ်ာင္း ေျခာက္ ေသြ႕ျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ ႂကြက္သားမ်ား နာက်င္ ျခင္း၊ ဆီးသြားသည့္အႀကိမ္ေလ်ာ့သြားျခင္း၊ ကေလးမ်ားတြင္ ေလ သင္တုန္းျဖတ္ျခင္းစေသာ လကၡဏာမ်ားသည္ ကာလဝမ္းေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

ေသာက္ေရႏွင့္သံုးေရကို သန္႔စင္ေသာေရႏွင့္ ႀကိဳခ်က္ထား ေသာေရျဖင့္ သံုးရန္လိုၿပီး သစ္သီးမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုအခြံ မခြာဘဲစားျခင္း ေရွာင္ရွားကာ ပိုးမသတ္ရေသးေသာ ႏို႔ထြက္ကုန္ မ်ားကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ ေကာင္းစြာမက်က္ေသာ ပင္လယ္စာ စားသံုးမႈကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ ကာလဝမ္း ေရာဂါကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး ေရဓာတ္ျပန္ျဖည့္ေသာနည္းလမ္း ျဖင့္ ကုသႏိုင္သည္။

—Ref:MNT

Top News