သက္တမ္း ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ကုမၸဏီဥပေဒကို အစားထိုးမည့္ ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္း

ကိုလိုနီေခတ္က ျပ႒ာန္း ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္း ရွိသည့္ ကုမၸဏီဥပေဒကို အစား ထိုးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒကို ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကလက္မွတ္ ေရးထိုး ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

 အဆိုပါ ဥပေဒကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္၌ အတည္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတ႐ံုးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၉/ ၂၀၁၇ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီဥပေဒ စတင္အသက္ဝင္ ေရး အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးအ ခ်ိန္ ခုနစ္လခန္႔ ယူရမည္ဟု ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ကုမၸဏီဥပေဒက ပညာရပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ မ်ားပါတယ္။ အ ေသးစိတ္လုပ္ရတဲ့ ကိစၥေတြပါ တယ္။ သမၼတ လက္မွတ္ထိုးၿပီး သြားရင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာခ်က္ေတြ ဆက္တိုက္ထြက္ရမယ္’’ ဟု ၎ က ေျပာသည္။

ကုမၸဏီ ဥပေဒအသစ္အရ ကုမၸဏီမ်ားကို အြန္လိုင္းမွမွတ္ပံု တင္ႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ၿပီး ဥပေဒကိုအေထာက္အကူျပဳ မည့္ အျခားၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လည္း ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ အဆိုပါဥပေဒ စတင္အသက္ဝင္ႏိုင္မည္ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီဥပေဒအ သစ္တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းျဖင့္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ ခြင့္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား တြင္ အခ်ိဳးက်ရွယ္ယာမ်ား ပါဝင္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အရင္တုန္းကလို လူဘယ္ ႏွေယာက္ရွိမွ ကုမၸဏီေထာင္ရ မယ္ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ပယ္ ဖ်က္သြားေတာ့ တစ္ေယာက္ တည္းလည္း ကုမၸဏီေထာင္ႏိုင္ ေတာ့မယ္။ ထေရးဒင္းေတြအ တြက္ အဆင္ေျပလာမယ္’’ ဟု သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအာင္စိုး ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ဥပေဒ၌ ျပည္ တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ား ရွယ္ယာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိကုမၸဏီဥပေဒအသစ္တြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခား သားကို အခ်ိဳးတစ္ခုအထိ ပါဝင္ ခြင့္ေပးမည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအ ခ်က္သည္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ ခ်ိန္းႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အ ခြင့္အလမ္း မ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း  စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ ဦးျမတ္ေအာင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကုမၸဏီဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရးသည္ မျဖစ္မေနအေရး ပါသည့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စီးပြား ေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာေရွာင္ တာနဲလ္က ေျပာၾကားသည္။

More in Business Section

Top News