သေႏၶတားေဆးမ်ားေၾကာင့္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားဟုဆို

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက အသံုးျပဳမႈရပ္တန္႔ခဲ့ေသာ သေႏၶတားေဆးမ်ားအစား လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ တားေဆးအသစ္မ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ေဟာ္မုန္းပါဝင္ေသာ သေႏၶတားေဆးမသံုးသည့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားထက္ ယင္းေဆးဝါးမ်ားသံုးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရင္သား ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမိုေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသူ ႏွစ္သန္းပါဝင္သည့္ ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။


ယင္းေဆးဝါးမ်ား အသံုးျပဳေနသည့္ ကာလအတြင္း ရင္သား ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး ေနာက္ထပ္ငါးႏွစ္အထိ ယင္းအႏၲရာယ္ဆက္ရွိေနေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ကိုပင္ေဟဂင္တကၠသိုလ္ သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ သေႏၶတားေဆးမ်ားကို ငါးႏွစ္ႏွင့္အထက္သံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မား ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ရွင္းျပသည္။

ဖိုေဟာ္မုန္း ပမာဏျမင့္မားစြာပါဝင္ေသာ သေႏၶတားေဆးမ်ားကို အေမရိကန္တြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ေစာေစာပိုင္းက ေစ်း ကြက္တြင္းမွ ဖယ္ရွားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သေႏၶတားေဆး ေသာက္ေဆးမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရင္သားကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့နည္းၿပီဟု ထင္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေလ့လာမႈအရ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သေႏၶတား ေဆးသံုးလွ်င္ပင္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္နည္း ပါးေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ယခင္က အသံုးျပဳခဲ့သည့္ သေႏၶတားေဆးမ်ားတြင္ ဖိုေဟာ္မုန္း ပမာဏျမင့္မားစြာ ပါဝင္ၿပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ တားေဆးမ်ားတြင္ ဖိုေဟာ္မုန္းပမာဏနည္းပါးၿပီး လစဥ္ဓမၼတာလာခ်ိန္ ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သေႏၶတားရန္ သင့္ေတာ္ေသာနည္း လမ္းအတြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။

—Ref: MNT